/
/

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2003

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Socialstyrelsens patientregister har funnits i olika former och med olika benämningar sedan 1960-talet. Heltäckande, dvs. omfattande all sluten offentlig sjukvård, har registret varit sedan 1987. Under 2003 har diagnosuppgifter och uppgifter om yttre orsak till sjukdom och död rapporterats enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, en svensk version av Världshälsoorganisationens International Classification of Diseases, 10:e revisionen (ICD10).

I denna publikation redovisas statistik över antalet personer som vårdats med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker eller har registrerats med uppgift om yttre orsak till sjukdom och död under 2003. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret.

De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), diagnoser (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän. Bortfallet för huvuddiagnos ligger omkring ca en procent. För kön och ålder rör sig bortfallet om någon promille medan det för hemortslän uppgår till 0,8 procent. Kvalitetsmässigt är yttre orsak till sjukdom och död problematiskt. Bortfallet i denna variabel uppgick 2003 till 2,3 procent år men bortfallet är dock koncentrerat till ett fåtal landsting. En minskning av detta bortfall har setts under de senare åren.

Totalt uppgick antalet utskrivna personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker under 2003 till närmare 115 000. På motsvarande sätt uppgick antalet utskrivna personer med angiven yttre orsak till sjukdom och död till drygt 134 000. En förklaring till att fler personer vårdats med yttre orsak till sjukdom och död än med skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som huvuddiagnos är att denna kod även kan anges när skadan eller förgiftningen behandlats som bidiagnos, men också som yttre orsak till sjukdom.

Fallolycka var den vanligaste yttre orsaken till vård, men också transportolycksfall och komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder var vanliga. Jämförande tal har tagits fram för perioden 1998–2003 och under denna tid ses förändringar för vissa yttre orsaksgrupper. Avsiktligt självdestruktiv handling, som var vanligast bland yngre kvinnor, har ökat under perioden liksom transportolycksfall, där det i hög utsträckning rört sig om personbilister, cyklister och motorcyklister/mopedister. Även komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder har ökat, och denna ökning förklaras av en ökad rapportering från många landsting. Bland diagnoserna var lårbensfrakturer och hjärnskakning vanliga. Båda dessa diagnoser har minskat under perioden 1998–2003.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-42-1
Format: PDF
Antal sidor: 224
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00