/
/

SNOMED CT - Ska vi gå med nu eller avvakta?

Sammanfattning

En av de nödvändiga komponenterna för en god och säker vård är att information som kommuniceras mellan människor (patienter, brukare och vård- och omsorgspersonal), till datorer och mellan datorer är enhetlig och entydig och att sammanhang och innehåll inte går förlorat i kommunikationen.

Socialstyrelsen tillsatte i april 2006 en arbetsgrupp för att utreda frågan om ett svenskt engagemang i den fortsatta utvecklingen av begreppssystemet SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms).

Utredningen föranleddes av en inbjudan från the College of American Pathologists (CAP) och National Health Services, Connecting for Health (NHS CfH), England till ett stort antal länder avseende medlemskap i en ny internationell organisation för vidareutveckling och förvaltning av SNOMED CT. Organisationen kallas SNOMED Standards Development Organisation (SSDO).

Utredningen bygger huvudsakligen på offentligt och publicerat material - vetenskapliga artiklar, konferensrapporter, utvärderingar och projektrapporter - samt material från WHO (World Health Organization), studiebesök i Danmark och SNOMED-organisationen CAP. Utredningsgruppen har också intervjuat representanter för hälso- och sjukvård och universitet.

Utredningen beskriver behovet av ett gemensamt begreppssystem i svensk vård och omsorg samt förväntningar på vad ett sådant system ska bidra till. Vidare redogörs för fakta om SNOMED CT och internationella erfarenheter i form av tillämpningar och utvärderingar.

Sverige som nation måste göra ett vägval där alternativen är att gå med i samarbetet kring SNOMED CT eller att gå en egen väg. Vägvalet måste kopplas till vilken ambitionsnivå vi vill ha i det framtida användandet av informationssystem inom vård och omsorg och vilken tidsaspekt vi har på utvecklingen. Av våra nordiska grannländer är det Danmark som är med i det internationella SNOMED CT-samarbetet. Finland, Island och Norge har inte tagit ställning ännu.

Det saknas i hög grad publicerade användbara referenser, som berör praktisk användning av SNOMED CT, och som kan vara vägledande vid ett införande.

SNOMED CT är det begreppssystem som idag har störst täckningsgrad, men det kan trots det inte tillgodose alla behov inom vård och omsorg. Att gå med i den internationella SNOMED CT-samverkan ska ses som ett utvecklingsprojekt i sig, som i sin tur är en del i andra nationella utvecklingsinsatser.

Ska SNOMED CT användas måste översättning och anpassning göras till svenska språket och till svenska förhållanden.

En nationell översättning och anpassning av SNOMED CT måste göras på ett sådant sätt att den kan omfatta också de lokala, nationella och nordiska terminologi- och klassifikationsbehoven.

SNOMED CT ersätter inte fortsatt arbete med klassifikationer och språkliga definitioner för begrepp och termer.

Utan datorhjälpmedel och modellering av relationer är konstruktion och underhåll av SNOMED CT en praktisk omöjlighet. För att arbeta med SNOMED CT krävs kunskap och resurser för förvaltning och underhåll på nationell, regional och lokal nivå.

Låg kunskapsnivå om SNOMED CT tillsammans med orealistiska förväntningar eller underskattning av nödvändiga arbetsinsatser på olika nivåer är aspekter som måste bevakas i planeringen om SNOMED CT ska introduceras och användas i svensk vård och omsorg.

Utredningsgruppen har gjort bedömningen att ett begreppssystem motsvarande ”ett färdigt” SNOMED CT kommer att behövas för att vård och omsorg ska kunna utvecklas och för att nyttjandet av informationssystem på lång sikt ska bli effektivt och positivt. De personer som intervjuats ger stöd för denna bedömning i sina uttalanden. Det råder också stor enighet om att det behövs ett nationellt ansvar och en enhetlig begreppsapparat för vård- och omsorgsdokumentation.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-131-26
Format: POD
Antal sidor: 47
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Snomed CT