/
/

Lagstiftningen inom vården och omsorgen om äldre - Likheter och skillnader mellan socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagstiftningen

Sammanfattning

I denna rapport analyseras hälso- och sjukvårdslagstiftningen och socialtjänstlagstiftningen från kompetensförsörjningssynpunkt. Rapporten har överlämnats till regeringen mot bakgrund av den aviserade utredningen med uppgift att förtydliga regelverket för kommunernas vård och omsorg om äldre.

Tio myndigheter föreslog 2004 regeringen att genomföra en långsiktig handlingsplan för att klara kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade personer. I rapporten Investera nu! åtog sig samverkande myndigheter att genomföra en rad åtgärder. Socialstyrelsen skulle bl.a. genomföra en inventering av problem i vård- och omsorgslagstiftningen från kompetensförsörjningssynpunkt. Skälen till inventeringen var de skillnader i uppbyggnad och materiellt innehåll som socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen har och den oklarhet i enskilda fall som finns om vilken lag som är tillämplig. Dessa förhållanden bedömdes kunna inverka menligt på arbetets organisering, ledning och utvecklingen av en samordnad vård och omsorg, samt av goda arbetsförhållanden för personalen i kommunerna.

I rapporten analyseras frågorna från rättslig utgångspunkt. Analysen visar att det med denna utgångspunkt främst är kring ledning, dokumentation, tillsyn, anmälnings- och rapporteringsskyldighet som det bedöms föreligga problem, i förening med oklarheten om vilken av lagarna som är tillämplig.

Regeringen har i propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115) aviserat att man skall tillsätta en utredning med uppgift att förtydliga regelverket för kommunernas vård och omsorg om äldre. Mot denna bakgrund överlämnar Socialstyrelsen den utarbetade rapporten till regeringen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-131-24
Format: POD
Antal sidor: 83
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre