/
/

Barnahus – försöksverksamhet med samverkan under ett tak vid misstanke om brott mot barn – delrapport

De utredningar som görs då man misstänker att ett barn har utsatts för brott skall anpassas till barnen så att de får kontakt med polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och barnpsykiatri på ett ställe. Upprepade förhör av olika personer ska inte heller behöva hållas.

Sammanfattning

Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att medverka till ytterligare etablering av försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott, t.ex. sexuella övergrepp och misshandel (Ju2005/1181/KRIM).

Försöksverksamheten skall pågå under tiden 2005-2007. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 mars 2008. En delredovisning av verksamhetens arbete skall ske senast den 15 juni 2006. I uppdraget ingår att kontinuerligt följa upp och utvärdera försöksverksamheterna.

Syftet med uppdraget är, enligt direktiven, att försöka åstadkomma en ordning som innebär att de utredningar som görs i samband med misstankar om att ett barn har utsatts för brott skall vara anpassade till barnen. Barnen skall inte behöva ha kontakter med polis, åklagare, rättsmedicin, socialtjänst och barnpsykiatri på olika platser utan endast behöva komma till ett ställe. Barnen skall inte i onödan behöva utsättas för upprepade förhör och intervjuer av olika personer och för olika syften. En annan önskvärd effekt är att kvaliteten i utredningarna höjs genom metodutveckling. En nära samverkan under gemensamt tak skall ge förutsättningar för kontinuerligt utbyte av information och kunskap - i varje enskilt ärende men också på en övergripande nivå. På så sätt skall bättre underlag för rättsprocessen och för samhällets fortsatta insatser skapas.

Samverkansgruppen beslutade den 4 november 2005 att uppdra åt Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet att, under ledning av professor Karsten Åström, utvärdera försöksverksamheten. Utvärderingsgruppens arbete inleddes den 1 december 2005.

Samverkansgruppen beslutade den 20 december att följande sex verksamheter ska ingå i försöket:

  • Kriscentrum för barn och ungdomar i Malmö
  • Barnhuset i Göteborg
  • Barnahus Linköping
  • Barncentrum i Stockholm
  • Stödcentrum för barn och unga i Sundsvall
  • Barnahus i Umeå

Delrapporten innehåller en redogörelse för den rättsliga regleringen av samverkansområdet, en beskrivning av de sex verksamheterna som ingår i försöksverksamheten, vilken i sin tur bygger på data som inhämtats för utvärderingen och slutligen samverkansgruppens kommentarer.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-131-18
Format: POD
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn som far illa