/
/

Kostnader för psykosocial behandling av missbruk - Undersökning av några svenska behandlingsenheter

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

År 2002 började Socialstyrelsen att ta fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. I riktlinjerna ska bl.a. ekonomiska konsekvenser , både vad gäller kostnader och eventuella vinster, av olika åtgärder belysas. Denna studie har tagits fram som ett av underlagen för ekonomiska överväganden för några av de vanligaste behandlingsmetoderna som används i Sverige vad de innehåller och vad de kostar.

I denna studie ingick fem behandlingsmetoder: Minnesotamodellen (även kallad tolvstegsbehandling), Motivational interviewing, (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT), Community Reinforcement Approach (CRA) samt psykodynamisk terapi (PDT). Insamling av uppgifter kring dessa fem behandlingsmetoder har skett via telefonintervjuer med 25 behandlingsenheter i Sverige, både öppenvårdsenheter och institutioner. I intervjuerna ställdes frågor om målgrupp för behandlingen, vad den innehåller, hur många timmar som den pågår, om den sker i grupp eller individuellt samt frågor om personalen t.ex. yrkeskategori, antal och om de har utbildning i metoden.

Svaren visar att det är stora skillnader mellan olika behandlingsenheter trots att de använder sig av samma metod. Det finns en rad olika faktorer som påverkar kostnaderna för behandlingarna. En betydande faktor är svårighetsgraden av missbruket. Ett svårt missbruk kan innebära både en längre och en intensivare behandling. Behandlingsenheterna som ingått i undersökningen har haft olika målgrupper för behandlingen. Detta påverkar behandlingens varaktighet, frekvens och intensitet och därmed kostnaderna för behandlingen. Målgruppen kan också påverka vilken personal som krävs för behandlingen. Behandling som utförs av personal med hög utbildning, kompetens och lång erfarenhet innebär högre kostnader för behandlingen. Denna studie har visat att personalens yrkesutbildning varierar mellan behandlingsenheterna trots att de använder sig av samma behandlingsmetod. Det lilla urvalet som ingick i denna studie innebär att det är svårt att dra slutsatser av materialet då enheterna skiljer sig åt så mycket.

Med intervjumaterialet som underlag har kostnader för de olika behandlingarna beräknats. Resultatet är att kostnaderna varierar kraftigt. För öppenvården är personalkostnaderna per person och år:

  • Cirka 3 000-50 000 kronor för Minnesotamodellen (endast primärbehandling).
  • Cirka 3 000-34 000 kronor för MI.
  • Cirka 8 000-11 000 kronor för KBT-behandling.
  • Cirka 4 000-22 000 kronor för CRA.
  • Cirka 8 000-46 000 kronor för PDT.

För KBT som återfallsprevention varierar kostnaden per person och behandling mellan cirka 2 000-3 000 kronor. Kostnaderna för personal och lokaler per person och år i institutionsvården varierar mellan:

  • Cirka 408 000-591 000 kronor för MI.
  • Cirka 244 000-724 000 kronor för KBT-behandling.
  • Cirka 286 000-469 000 kronor för PDT.

En primärbehandling enligt Minnesotamodellen inom institutionsvården kostar cirka 22 000-56 000 kronor och en KBT-utredning på institution kostar cirka 61 000-175 000 kronor.

Kostnaderna för behandlingarna kan inte ensamt avgöra vilken behandling som är mest kostnadseffektiv. För detta krävs att även effekterna av behandlingen studeras, helst vid den behandlingsenhet som undersöks. I denna undersökning har effekterna av behandlingsmetoderna inte studerats. Den mest kostnadseffektiva metoden eller behandlingsenheten går inte att fastställa utifrån materialet i denna studie.

För att göra jämförelser mellan de olika metoderna och behandlingsenheterna krävs mer detaljerade uppgifter om t.ex. målgrupp för behandlingen och behandlingspersonal samt uppgifter om vilka effekter som behandlingen ger. Uppgifterna från denna studie är inte tillräckligt detaljerade för att några slutsatser ska kunna dras, varken när det gäller kostnader eller kostnadseffektivitet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-131-14
Format: PDF
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00