/
/

Psykiatri och socialtjänst för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder

Sammanfattning

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i nära samverkan med Nationell psykiatrisamordning fördela 400 miljoner kronor till länen som en extra satsning på åtgärder för personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder. Utöver detta har det satsats 97 miljoner kronor i särskilda utvecklingspengar som har kunnat sökas från Nationell psykiatrisamordning som projektanslag med inriktning mot samma målgrupp. Satsningen gällde för år 2005. För år 2006 har det beslutats att 100 miljoner kronor ska fördelas till länen och 98,8 miljoner kronor ska fördelas som utvecklingspengar.

Av pengarna till länen har, under år 2005, 400 miljoner kronor fördelats ut efter ansökningar till Socialstyrelsen. Länen ombads att projektera även för 2006 års behov av pengar. Vid årsskiftet 2005/06 fanns projektansökningar för 476 miljoner kronor från 355 enskilda verksamheter. Kommuner och landsting, tillsammans med andra medsökande, finansierar dessa projekt med egna medel om 403 miljoner kronor. Samtliga län har fått medel. 80 procent av verksamheterna var igång vid årsskiftet, men endast 28 miljoner kronor av tilldelade medel hade förbrukats.

Samverkan mellan samtliga verksamheter i kommuner och landsting har varit god. Nästan alla landets kommuner, med få undantag, är medsökande.

Inriktningen på satsningarna spänner över alla de områden som angetts i direktiven. Framför allt har en satsning på utbildning och kompetenshöjning prioriterats av huvudmännen.

Extra medel hade avsatts till storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. De lokala behoven för psykiatrisk vård och social omsorg för målgrupperna ser olika ut i dessa län. De extra medlen har fördelats till länsdelar med större behov än andra delar. I Stockholms och Skåne län har fördelningen skett med hjälp av olika behovsindex för att skapa en om möjligt rättvis fördelning av medlen.

I lägesrapporten den 1 augusti 2005 konstaterades att brukarmedverkan var låg. Socialstyrelsen och Nationell psykiatrisamordning uppmanade i ett särskilt brev till länen att brukarorganisationerna skulle involveras i högre utsträckning inom verksamheterna. Brukarmedverkan i länsprojekten har ökat sista halvåret 2005. I en tredjedel av projekten deltar brukare aktivt. Tio procent av projekten saknar brukarmedverkan, i huvudsak beroende på att det saknas lokala brukarorganisationer.

Av utvecklingsmedlens 97 miljoner kronor 2005 avsattes 30 miljoner kronor som kommuner, landsting och statliga myndigheter kunde söka fritt – s.k. ”fria medel”. 57,3 miljoner kronor riktades till speciella problemområden som Nationella psykiatrisamordningen bedömt behöver förstärkas – s.k. ”riktade medel”. 3,7 miljoner kronor avsattes till nationella projekt som är långsiktiga och i många fall avslutas efter projekttidens slut. Avsikten är att Socialstyrelsen tillsammans med Nationella psykiatrisamordnaren initierar dessa projekt och att Socialstyrelsen står för den långsiktiga uppföljningen. För 2006 avsätts 88,8 miljoner kronor till riktade- och 4 miljoner kronor till nationella projekt. Inga fria medel avsätts detta år.

Av de fria medlen har 41 projekt beviljats medel till en kostnad av cirka 30 miljoner kronor, varav 26 projekt startades under 2005. De beviljade projekten omfattar ett brett spektrum och drivs under projekttiden av både kommuner och landsting liksom av statliga myndigheter och högskolor. De projekt som tilldelats medel har bedömts vara nyskapande och särskilt viktiga för att förbättra vården, rehabiliteringen och det sociala stödet.

Av de riktade medlen har olika typer av modellverksamheter, större projekt för utveckling av metodik eller kompetensutveckling fått bidrag. Tyngdpunkten har legat på utveckling av vård i samverkan riktade mot personer med omfattande vård- och omsorgsbehov. Under 2005 har tio riktade projekt tilldelats medel till en kostnad av 28,4 miljoner kronor, men beslut har under året tagits för ytterligare 15 projekt om cirka 30 miljoner kronor, som får medel utbetalade 2006.

Av medlen för nationella utvecklingsprojekt har hittills beslut fattats om 3 projekt till en kostnad av 1,7 miljoner kronor. Nationella psykiatrisamordnaren har föreslagit att en större andel av utvecklingsmedlen avsätts för ett antal nationella utvecklingsprojekt som är mer långsiktiga.

Projekten flyttar fram perspektivet och skapar förutsättningar för förbättringar inom de områden där satsningarna sker. Verksamheten har varit intensiv ute i länen. Medvetenheten om målgruppen och dess behov har klart förstärkts sedan psykiatrireformen genomfördes. Ambitionsnivån har varit hög vilket ibland har försenat starten av en del projekt något när kompetent personal har behövts rekryteras. Önskemål från fältet har i många fall handlat om att satsningen skulle vara mer långsiktig. Det är såväl Socialstyrelsens som Nationella psykiatrisamordnarens bedömning inför framtida satsningar att långsiktighet ska byggas in i stödet och planeringen för att säkerställa verksamheternas positiva utveckling.

Socialstyrelsen kommer inför slutrapporteringen den 1 augusti 2007, samla in uppgifter från samtliga projekt om hur långt man kommit och vilka eventuella effekter som kan avläsas i de enskilda projekten. Målsättningen är också att göra en samlad bedömning av utvecklingen totalt inom de verksamheter som ansvarar för insatser för målgruppen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-131-12
Format: POD
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa