/
/

Förmågeanalys för det katastrofmedicinska området - Rekommendationer för hälso- och sjukvårdens planering

Sammanfattning

I förmågeanalysen för det katastrofmedicinska området beskrivs landstingets förmåga att hantera negativa händelser i samhället förutsatt att den egna verksamheten är ostörd. Genom s.k. nyckeltal beskrivs storleksordningen på landstingets förmåga att hantera en typhändelse, dvs. om landstinget kan omhänderta enstaka, flera tiotals eller hundratals personer som drabbats vid en händelse av en specifik typ. Nyckeltalen ger relativa mått på förmågan eftersom analysen innebär att olika förenklingar görs, exempelvis genom begränsningar i antalet skadekategorier. I förmågeanalysen tydliggörs den eller de faktorer som är begränsande för förmågan, och förslag ges på hur förmågan kan ökas inom ramen för existerande resurser och genom tillskott av resurser.

Arbetet med förmågeanalysen kan beskrivas i tre steg, där det första steget utgörs av att förbereda för den process som ska genomföras, det andra steget innebär att göra en analys av förmågan, och det tredje, avslutande steget innebär att hantera resultaten.

När man ska göra en förmågeanalys inleder man med att bestämma för vilken typhändelse som förmågan ska analyseras. Till typhändelsen kopplas skadekategorier med behandlingskrav vid olika steg i behandlingen. Därefter beskrivs den kedja för omhändertagandet som de olika skadekategorierna kräver. I analysens centrala del analyseras vilket antal drabbade som kan omhändertas i omhändertagandekedjan utan att tidsramar för behandling överskrids.

Fem frågor är i fokus:

 • Hur många drabbade kan maximalt omhändertas?
 • Hur varierar förmågan (geografiskt, tidsmässigt)?
 • Vad sätter gränserna för förmågan att omhänderta drabbade?
 • Hur kan förmågan ökas ytterligare (behandlingsprinciper, organisation, samverkan, utbildning)?
 • Hur påverkas den ordinarie verksamheten när förmågan är maximalt utnyttjad?

  Analysen görs med sakkunniga inom den egna landstingsverksamheten. För att få fram storleksordningen på förmågan görs i metoden förenklingar av olika slag, med exempelvis schabloniserade skadeutfall. Det strukturerade arbetssättet i kombination med att förmågan beskrivs utifrån schablonernas behandlingskrav gör det tydligt vad resultaten beskriver.

  Läs hela sammanfattningen

  Publiceringsår: 2006
  Artikelnummer: 2006-130-2
  Format: POD
  Antal sidor: 44
  Språk: Svenska
  Pris (inkl. moms): 76 kr

  Kontakt

  Socialstyrelsen
  075-247 30 00

  Mer hos oss

  Krisberedskap