/
/

Kvinnojoursprojekt - 14 jourers projekt om våldsutsatta kvinnor

I denna rapport ges en överblick av projekten. Resultaten av projektarbetet beskrivs, samt erfarenheter.

Sammanfattning

I juni 2002 fattade regeringen beslut om att Socialstyrelsen skulle fördela 7 miljoner kronor för att utveckla kvinnojourernas verksamhet. I regleringsbrevet till Socialstyrelsen för år 2003 öronmärktes ytterligare 1,7 miljoner kronor. Enligt direktiven från regeringen skulle medlen rikta sig till landets kvinnojourer; verksamheten i storstäderna skulle prioriteras; och projekten skulle bedrivas i samverkan med och samfinansieras av berörda kommuner. Medlen skulle vidare användas för att utveckla kvinnojourernas verksamhet som vänder sig till följande grupper:

  • Flickor och kvinnor med utländsk bakgrund
  • Kvinnor med funktionshinder
  • Kvinnor med missbruksproblem
  • Kvinnor i prostitution

Efter en urvalsprocess tilldelades sammanlagt 14 kvinnojourer projektmedel för att i samverkan med kommuner utveckla verksamheten kring de olika målgrupperna. Projekten är:

Alla Kvinnors Hus, Stockholm. Ett ettårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem. Projektet syftar bland annat till att inventera och samla den kunskap och de erfarenheter som finns på området, få en bild över vilka institutioner och verksamheter som möter denna problematik samt undersöka vilken ytterligare utbildning och kompetenshöjning som behövs såväl på olika verksamheter som hos kvinnojourerna.

Frizonen, Göteborg. Ett tvåårigt projekt som riktar sig till unga kvinnor med utländsk bakgrund samt unga kvinnor som befinner sig i riskzonen för missbruk. Frizonen är en jour som riktar sig till tonårstjejer och med projektet vill man stärka de unga kvinnornas självbild för att förhindra att de hamnar i destruktiva situationer och relationer.

Kvinno- och tjejjouren ADA, Göteborg. Ett ettårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med funktionshinder samt äldre kvinnor. Syftet är att ta fram en modell för hur man kan samverka lokalt inom hemvården och för hur personalen inom hemtjänsten och hemsjukvården ska ges beredskap för att våga se och kunna agera. Inom ramen för projektet ska även en omfångsundersökning göras och man planerar ett brett samarbete.

Kvinnojouren Helga i Tranås. Ett ettårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med funktionshinder. Inom projektet ska en utbildningsmanual/metodbok tas fram. Projektet syftar också till att utbilda ett antal personer från olika regioner som i sin tur kan arbeta vidare med verksamheter och utbildningar i sina respektive regioner.

Kvinnojouren i Härnösand. Ett tvåårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med funktionshinder respektive kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Ett 20-tal kvinnor ska utbildas till handledare/informatörer. Dessa kvinnor ska sedan kunna delta i olika utbildningssatsningar.

Kvinnohuset Kassandra, Göteborg. Ett tvåårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund och deras barn. Syftet med projektet är att ge kvinnorna en efterkontakt, som bland annat ska inkludera praktiskt och psykosocialt stöd, att stödja kvinnorna i sin mammaroll, att stödja dem i kontakterna med myndigheter, att erbjuda kvinnorna en individuellt anpassad språkundervisning och, mer övergripande, att stödja kvinnorna i att bygga ett eget socialt nätverk runt sig och sina barn.

Kvinnojouren Kvinnogemenskap i Sundsvall. Ett projekt som fokuserar kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet ska pågå under ett och halvt år. Syftet är att stärka kvinnorna i det svenska samhället, med hjälp av samhällsinformation, diskussion kring kvinnors rättigheter m.m. och genom att etablera kontaktnät med svenska kvinnor. Ytterligare ett syfte är att kvinnojouren ska få mer kunskap om andra kulturer, för att på så vis kunna ge ett bättre stöd.

Kvinnojouren i Sollentuna. Ett ettårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet ska ta fram en folder med samhällsinformation på olika språk. Man vill också arrangera tolkade informationsmöten på platser där kvinnorna finns om kvinnojouren, socialtjänstens ansvar, lagstiftning mm.

Kvinnojour i Tensta. Ett ettårigt projekt med fokus på kvinnor med utländsk bakgrund. En tväretnisk kvinnojour ska byggas upp i Tensta. Förutom att ge ett mer traditionellt stöd till våldsutsatta kvinnor ska man inom ramen för projektet också hjälpa till med att hitta kontaktytor i det svenska samhället och ta fram goda förebilder från olika kulturer. Man strävar också efter en dialog med männen.

Kvinnojouren i Örnsköldsvik. Ett ettårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund samt kvinnor med missbruksproblem. En rad berörda verksamheter - socialtjänstens individ- och familjeenhet, polis, invandrarbyrå, kvinnojour m.fl. - ska samordnas för att utveckla arbetsmetoderna inom verksamheterna. En samordnare ska verka på organisatorisk nivå för att uppnå detta. Inom projektet ska även utbildningsdagar arrangeras och ett informationsmaterial riktat till utsatta kvinnor på ett flertal språk ska tas fram.

Nacka-Värmdö kvinnojour. Ett tvåårigt projekt om kvinnor med utländsk bakgrund. Projektet ska ge kvinnorna baskunskaper om det svenska samhället, datautbildning och färdigheter i att söka egen bostad. Inom ramen för projektet ska man också bygga upp ett nätverk med hyresvärdar och bostadsförmedling för att underlätta för kvinnorna att få ett permanent boende.

Riksorganisationen stödcentrum mot incest (RSCI). Ett tvåårigt projekt om våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem, kvinnor med utländsk bakgrund samt kvinnor med erfarenhet av prostitution. Föreningen vill inleda samarbete med organisationer som är verksamma för dessa kvinnor, bland annat för att utbyta kunskaper. Tanken är att kunna erbjuda dessa kvinnor ett mer adekvat stöd, med stöd i nya kunskaper och med nya samarbetspartners.

Terrafem Malmö. Ett ettårigt projekt om unga kvinnor med utländsk bakgrund. Syftet är att bilda en tjejgrupp där erfarenheter av att tillhöra en minoritet i samhället och lösningar på negativa erfarenheter diskuteras. Tanken är att såväl tjejer som lever under mycket stark kontroll och tjejer som inte lever under sådana omständigheter ska ingå i gruppen.

Terrafem Stockholm. Ett drygt ettårigt projekt om kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Projektet sker i samverkan med Rinkeby stadsdelsförvaltning och består av två delar: Dels utbildning och kompetensutveckling av berörda, särskilt kontaktpersoner inom socialtjänsten och för olika personer inom föreningar, dels informations- och opinionsbildande verksamheter. Målgrupper för det senare är sfiklasser, föräldrar och unga flickor och pojkar i området för att på så viss engagera dessa i jämställdhetsarbetet.

Projekten beskrivs utförligare i denna rapport. I rapporten beskrivs också några övergripande erfarenheter från projektarbetet.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-124-8
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00