/
/

För varandra – vad gör de äldre för frivilligorganisationerna och vad gör frivilligorganisationerna för de äldre?

Sammanfattning

Dagens offentliga debatt om vilken roll som frivilligorganisationerna ska ha i det svenska samhället har många gånger ett äldreperspektiv. Det är främst olika former av besöks- och väntjänster som framhålls som ett eftersträvansvärt komplement till den åtstramade offentliga äldreomsorgen. Det uttalade politiska intresse för frivilligorganisationers roll inom äldreområdet har hittills inte haft någon motsvarighet inom den forskning som har frivilligorganisationer och frivilligt arbete som sitt ämnesområde. Bristen på forskning är störst när det gäller frivilligorganisationers betydelse för pigga och aktiva äldre.

Undersökningen tar avstamp i avsaknaden av en bred bild av hur äldre deltar i och bidrar till frivilligorganisationers verksamheter. Till skillnad från tidigare forskning som i första hand har ett individperspektiv används här ett organisationsperspektiv - dvs. företrädare för organisationer tillfrågas om hur äldre deltar i just deras organisationer. Utifrån ambitionen att belysa både bredd och djup valdes ett tudelat undersökningsupplägg, dels en bred kartläggning, dels fördjupande fallstudier. Syftet med upplägget är att de båda perspektiven ska komplettera varandra och belysa olika aspekter av äldres deltagande i frivilligorganisationer. Samtidigt har båda delarna en tydlig deskriptiv tyngdpunkt. Undersökningen har dessutom ett lokalt perspektiv och är avgränsad till två kommuner, Bollnäs och Värmdö.

Del 1 - Kartläggning av äldres deltagande i frivilligorganisationer

Den första delstudien är en kvantitativ kartläggning med syftet att ge en överblick i vilken utsträckning, och hur, den äldre delen av befolkningen i de båda undersökningskommunerna deltar i de lokala frivilligorganisationernas verksamheter. Men också vilken typ av verksamheter dessa organisationer bedriver som engagerar äldre. Åldersgruppen äldre definieras i kartläggningen som 60 år eller äldre. En postenkät skickades till totalt 810 frivilligorganisationer - 488 i Bollnäs och 322 i Värmdö. På grund av svårigheter med att fastställa populationen av frivilligorganisationer i de båda kommunerna användes ett strategiskt urval med syfte att få med så många lokala frivilligorganisationer som möjligt som kunde tänkas engagera den äldre delen av befolkningen. Totalt besvarade 406 organisationer enkäten - 251 i Bollnäs och 155 i Värmdö.

Sammantaget visar kartläggningen att äldres deltagande i de organisationer som besvarat enkäten är omfattande. Äldre är överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen i mellan hälften och tre fjärdedelar av organisationerna - beroende på vilket mått på deltagande som används. De mått som används i den här studien är att vara medlem, aktiv, förtroendevald resp. att göra frivilliga insatser. För samtliga organisationer i undersökningen är överrepresentationen störst bland dem som gör frivilliga insatser, följt av dem som deltar aktivt i organisationernas verksamheter och organisationernas medlemmar. Överrepresentationen är minst bland organisationernas förtroendevalda.

Andelen organisationer som uttalat har äldre som sin målgrupp är liten - ungefär fem procent av samtliga organisationer som ingick i kartläggningen. Dessa utgörs till mer än hälften av pensionärsorganisationer som i första hand bedriver olika sociala aktiviteter för de egna medlemmarna. Men som också på olika sätt arbetar med att bevaka äldres intresse i olika samhällsfrågor och utför hjälpinsatser och ordnar sociala aktiviteter för andra grupper av äldre än de aktiva medlemmarna. Ungefär en fjärdedel av organisationerna som riktar sig till äldre är humanitära organisationer där verksamheten oftast består i att äldre gör olika typer av insatser för äldre som av olika orsaker är i behov av hjälp. I ytterligare nio procent av organisationerna dominerar de äldre bland de aktiva utan att organisationerna har äldre som målgrupp. Det handlar i första hand om organisationer inom det kulturella och humanitära området. Förutom dessa organisationer anordnar ungefär 3 procent av samtliga organisationer i kartläggningen någon eller några enskilda verksamheter som riktar sig speciellt till äldre och som i första hand handlar om olika typer av sociala aktiviteter och underhållning för äldre.

Organisationernas huvudsakliga verksamhetsområde är den bakgrundvariabel som genomgående har uppvisat det tydligaste sambandet med äldres deltagande. Förutom i pensionärsorganisationerna är andelen äldre störst i de humanitära organisationerna, men även i organisationer med i första hand kulturell eller religiös verksamhet. Idrottsföreningar hör till de områden där äldre deltar i liten utsträckning. Kartläggningen visar också upp ett tydligt samband mellan organisationens ålder och deltagarnas ålder. De yngsta organisationerna har en mindre andel äldre bland sina medlemmar, förtroendevalda, aktiva och frivilliga, medan de äldsta organisationerna genomgående engagerar en större andel äldre.

Ett annat resultat är att äldre som grupp gör relativt sett stora frivilliga insatser i de organisationer där de är engagerade, jämfört med andra frivilliga. Dessutom är det vanligare inom verksamhetsområden där de äldre utgör en mindre andel av de frivilliga att de gör mer av det totala frivilliga arbetet. De äldre som gör frivilliga insatser inom ramen för dessa organisationer gör det också i lägre utsträckning i form av förtroendeuppdrag. Det är ett resultat som stöds av de öppna svaren på frågan om vilka typer av insatser som det är vanligast att äldre gör inom ramen för organisationen. Förutom i pensionärsorganisationerna gör de äldre en stor del av arbetet i första hand i de humanitära och kulturella organisationerna. I dessa organisationer är också en större andel av de förtroendevalda äldre jämfört med de andra verksamhetsområdena. Men liksom i de övriga verksamhetsområdena dominerar det praktiska arbetet även i dessa organisationer. Ett av de tydligaste resultaten av den här kartläggningen är att det praktiska arbetet dominerar så totalt. Ett av de mest förekommande orden för att beskriva vad de äldre oftast gör i organisationerna är städning. De underhåller också ofta byggnader, skottar snö, bakar, serverar, är funktionärer, sköter olika typer av försäljningar m.m. En stor del av äldres frivilliga engagemang består i att utföra vardagliga sysslor som är tidskrävande men som inte ger det inflytande som i första hand förtroendeposter innebär.

Överlag visar kartläggningen små skillnader mellan kommunerna . Det är ett oförutsett resultat eftersom kommunerna valdes ut för att de innebar olika lokala sammanhang för frivilligorganisationers verksamheter och äldres deltagande i dem. Den skillnad som ändå har synliggjorts mellan de båda kommunerna kan till stora delar kopplas till den olika stora andelen äldre i befolkningen, dvs. att Bollnäs har en större andel äldre, och Värmdö en mindre andel äldre, i sin befolkning. Det är vanligare att organisationernas äldre aktiva respektive äldre frivilliga har blivit fler den senaste tioårsperioden än att de har blivit färre, vilket kan kopplas till att andelen äldre i befolkningen i sin helhet har blivit fler. Men också till att äldre har blivit både friskare och mer aktiva.

Del 2 - Fallstudier av fem frivilligorganisationer som engagerar äldre

I den andra delen kompletteras kartläggningens breda angreppssätt med ett mer djupgående perspektiv. Detta görs genom att äldres deltagande i frivilliga organisationer närstuderas i fem olika organisationer vars verksamheter engagerar mest äldre. Delstudien har genomförts med hjälp av fallstudier och syftet har varit att ge ingående och fördjupande beskrivningar av de studerade organisationerna. Dessa beskrivningar är tänkta att fungera som illustrerande exempel på hur äldres deltagande i frivilligorganisationer kan se ut och på så sätt ge fem olika inblickar i den vardag som döljer sig bakom de siffror som presenterades i rapportens del 1. Valet av organisationer gjordes utifrån ambitionen att fallstudierna skulle ge inblickar i olika typer av organisationer, som bedriver verksamhet inom skilda områden, och där de äldre deltar på olika sätt. I Bollnäs studerades Röda

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-123-49
Format: POD
Antal sidor: 122
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre