/
/

Vård- och omsorgsassistenters kompetens – en litteraturgenomgång

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I rapporten ”Investera nu” åtog sig Socialstyrelsen att utarbeta en kompetensbeskrivning för omvårdnadspersonal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade. Denna ska användas vid utformning av utbildning och vid validering av yrkeskrav. Kompetensbeskrivningen är ett led i den handlingsplan som myndigheterna som utarbetat ”Investera nu” har föreslagit.

Som ett första steg i utformandet av en kompetensbeskrivning har vi fått i uppdrag att utforma ett underlagsmaterial för vidare diskussioner i referensgruppen.

Detta underlagsmaterial är baserat på en litteraturgenomgång där studier som är publicerade i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller FoU-rapporter ingår. En stor del av det skrivna är baserat på svenska studier. Vi har dessutom studerat valideringsdokument från våra nordiska grannländer.

Syftet med litteraturgenomgången är att ge en bild av omvårdnadspersonalens yrkeskompetens.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-123-39
Format: PDF
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00