/
/

Studiehandledning till boken Risk och prognos i socialt arbete med barn. Forskningsmetoder och resultat

Sammanfattning

Kan vi förutsäga att ett enskilt barn kommer att fara illa i en socialt utsatt situation? Vad menas egentligen med en risk och hur kan man bedöma risker? Hur samspelar risk- och skyddsfaktorer? Finns det preventiva insatser som leder till förbättringar för barn i riskmiljöer?

Detta är exempel på frågor som socialarbetare ställs inför i utredningsskedet och vid val av insatser till barn och unga. I boken Risk och prognos i socialt arbete med barn tas bland annat dessa frågor upp till belysning.

Forskningsresultat är färskvara, vilket också författarna påminner om. Forskningen gör hela tiden nya rön. Genetisk forskning är ett exempel på ett område som vunnit insteg sedan boken skrevs och det komplicerade samspelet mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer är under ständig utveckling. Ett av bokens syften är att göra läsaren medveten om kunskapens relativitet, komplikationer och motsägelser.

Eftersom innehållet i boken är mångfacetterat och bitvis komplext, har IMS valt att ta fram denna studiehandledning med syftet att underlätta för läsaren. IMS förhoppning är att såväl boken som studiehandledningen ska inspirera många till intressanta tankar och diskussioner.

Studiehandledningen riktar sig främst till socialtjänstens personal som arbetar med barn och unga och med deras familjer, men även till personal som möter utsatta barn inom andra verksamheter. Boken och studiehandledningen kan användas för såväl enskild förkovran som kompetensutveckling för exempelvis en arbetsgrupp - i studiecirkelform eller motsvarande. Varje kapitel, eller tema, kan läsas fristående och man kan läsa i den ordning man vill. Förslagsvis kan kapitlen 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 användas som utgångspunkter för diskussion. Kap. 5, 6 och 7 - som tar upp risker förknippade med barnet, med föräldrarna och med familjen - kan ses som en enhet.

Studiehandledningen följer i huvudsak bokens indelning och lämnar fortlöpande sidhänvisningar. Formuleringarna bygger delvis på boken, med författarnas och bokförlaget Gothias tillstånd. Varje avsnitt, förutom det första, avslutas med förslag på frågor att diskutera. Läsarna kan även berika diskussionen med eget material för att knyta an till lokala förhållanden. Vi vill påpeka att i slutet av boken (kap.11) finns en avslutande sammanfattning, där författarna knyter ihop det teoretiska och det empiriska perspektivet och för en övergripande diskussion om forskningens betydelse och användbarhet i socialt arbete med barn.

För att kunna läsa och förstå en vetenskaplig rapport av detta slag är det nödvändigt att känna till vissa statistiska termer. Innebörden i ett urval av bokens statistiska begrepp (främst kap. 2, 3 och delar av kap. 4) presenteras kortfattat i en bilaga.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-123-32
Format: POD
Antal sidor: 43
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj