/
/

Effekter av psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och samtidig psykisk ohälsa - En sammanställning av systematiska översikter

Sammanfattning

Handikappenheten vid Socialstyrelsen gav hösten 2004 Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) uppdraget att göra en genomgång av kunskapsläget vad gäller effekter av psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och/eller autistiskt syndrom med samtidig psykisk ohälsa. Denna genomgång ska ligga till grund för att eventuellt formulera riktlinjer inom området.

Under de senaste decennierna har omfattande reformer ägt rum för personer med utvecklingsstörning. Begrepp som normalisering och integrering kan sägas vara nyckelord med vars hjälp de genomgripande förändringarna kan sammanfattas. Vårdhem har stängts och personer med utvecklingsstörning bor nu i gruppbostad eller i egen bostad med varierande grad av stödinsatser.

Personer med utvecklingsstörning har en ökad biologisk sårbarhet för många sjukdomar och de löper sannolikt även en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Studier om förekomst av psykisk ohälsa hos vuxna personer med utvecklingsstörning visar att många personer har symtom och tecken på psykisk ohälsa. Kunskapsläget är dock oklart när det gäller vilka vård- och stödinsatser som är effektiva för denna målgrupp.

Syfte

Syftet med denna studie är att sammanställa resultaten utifrån systematiska översikter, inklusive metaanalyser, som utvärderat effekterna av psykosociala insatser för vuxna personer (äldre än 18 år) med utvecklingsstörning och/ eller autistiskt syndrom med samtidig psykisk ohälsa.

I syftet ingår också att bedöma de identifierade systematiska översikternas relevans och kvalitet. En bedömning av det vetenskapliga evidensläget samt behovet av nyproduktion av systematiska översikter kommer att presenteras.

Den arbetsgrupp som gjort denna genomgång har samtidigt också gått igenom kunskapsläget för personer med schizofreni, bipolär sjukdom och för dem inom dessa grupper med ett samtidigt beroende/missbruk av alkohol och/eller narkotika. Resultaten av denna genomgång presenteras i en separat rapport. (Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom. En sammanställning av systematiska översikter. 2007-110-37.)

Sökstrategi

Sökarbetet för sammanställningen av systematiska översikter har begränsats till informationssökning i elektroniska referensdatabaser. Följande databaser genomsöktes: CDSR, DARE, HTA, C2-RIPE, Pubmed, ASSIA, PsycINFO, CINAHL, SocIndex och EMBASE.

Urvalskriterier

I denna sammanställning ingår endast systematiska översikter som behandlar effekter av en psykosocial insats som riktar sig direkt eller indirekt till målgruppen. Utgångspunkten för val av kriterier vid operationaliseringen av systematisk översikt har varit beskrivningar och rekommendationer från Cochrane respektive Campbell Collaboration. Kriterier för urval av systematiska översikter:

  1. Uttömmande sökningar, som innebär att författaren/författarna ska söka litteratur på flera sätt för att därigenom identifiera så många relevanta studier som möjligt.
  2. Tydlig redovisning av inklusions/exklusionskriterier för de studier som ska ingå. Kriterierna är kopplade till målgrupp (population), insats, studiedesign och utfallsmått.

Identifierade översikter har granskats med avseende på kvalitet där randomiserade kontrollerade studiedesigner vägt tyngst. Resultatsammanställningen refererar de resultatmått som redovisas i varje enskild systematisk översikt som inkluderats.

Datainsamling och analys

Sökningen resulterade i 1 789 träffar, av vilka samtliga titlar och abstrakt granskades. Vid granskningen bedömdes 126 översikter vara relevanta för området och av dessa uppfyllde tre systematiska översikter kriterierna för inklusion. De inkluderade översikterna kvalitetsbedömdes och evidensen graderades. Granskningen har i alla steg genomförts parallellt av två personer.

Resultat och slutsatser

Genomgången av publicerade översikter klarlägger att 3 av 126 översikter uppfyller inklusionskriterierna med avseende på insats, målgrupp och för att betraktas som en systematisk översikt.

Resultatet visar att för denna målgrupp finns endast ett svagt vetenskapligt stöd för de insatsområden som presenteras i de inkluderade översikterna.

De insatsområden som utvärderats är psykoterapi med inriktning mot beteendeterapi (BT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) samt integrerade vård- och stödinsatser. De metodologiska brister som redovisats medför dock att bevisvärdet av de ingående primärstudierna har bedömts vara lågt. Följaktligen bidrar bristerna i det vetenskapliga underlaget till en låg evidensgradering.

Det finns med andra ord ett behov av fler primärstudier med högt bevisvärde inom dessa insatsområden. Vidare finns det ett påtagligt behov av att nyproducera systematiska översikter inom två områden: boendestöd och social färdighetsträning. Majoriteten av översikterna inom dessa två insatsområden exkluderades då de inte uppfyllde kriterierna för att betraktas som en systematisk översikt.

Inom övriga insatsområden som definierats i denna sammanställning (sysselsättning, arbetsrehabilitering, familjeinterventioner samt träning av kognitiva funktioner) saknas översikter av relevans för målgruppen.

Resultatet tyder också på att personer med utvecklingsstörning exkluderas i kliniska studier som utvärderar effekter av vissa insatsområden för personer med psykiska funktionshinder. Detta pekar på behovet av fler studier på socialpsykiatrins område där denna målgrupp inte exkluderas.

Resultatet som redovisas i de exkluderade översikterna tas inte upp i denna rapport eftersom översikterna inte uppfyller de krav på systematisk översikt som vi ställt upp.

En sammanställning av resultat från systematiska översikter kan medföra en eftersläpning av kunskapsläget. Inför ett beslut om eventuella riktlinjer på detta område bör man uppdatera kunskaperna om både översikter och primärstudier. Dessutom bör man väga in hur väl ett område lämpar sig för randomiserade kontrollerade studier (RCT), en studietyp som ger hög evidensgrad.

Sammanfattningsvis är de resultat som vi tagit fram med nämnda metodik att betrakta som en snäv avgränsning av kunskapsläget. Syftet är att uppnå en hög grad av säkerhet och styrka i de slutsatser som presenteras. Det saknas stark evidens för de insatsområden som presenteras i de systematiska översikter som inkluderats, vilket kan bero på bristande primärforskning eller på områdets natur som medför svårigheter när det gäller att genomföra RCT-studier. Här bör möjligheterna att värdera resultaten från primärforskning med annan design övervägas.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-110-38
ISBN: 91-85482-89-7
Format: POD
Antal sidor: 70
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Psykisk ohälsa