/
/

Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom - En sammanställning av systematiska översikter

Sammanfattning

Psykiatrireformen som infördes 1995 innebar ett tydligare ansvar för kommunerna för att personer med psykiska funktionshinder skulle få sina sociala behov tillgodosedda och att vårdbehoven skulle tillgodoses av kommunerna i samverkan med landstingen. Tio är efter reformen finns behov att undersöka vilka vård- och omsorgsinsatser som är effektiva och hur dessa insatser ska kunna samordnas på ett för vårdtagaren tillfredsställande sätt.

I slutet av 2004 gav handikappenheten vid Socialstyrelsen i uppdrag till Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) att göra en genomgång av kunskapsläget för att kunna formulera riktlinjer inom detta område.

Syfte

Syftet är att utifrån systematiska översikter sammanställa resultat av psykosociala insatser för:

  • Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och för dem inom denna grupp som har ett samtidigt beroende/missbruk av alkohol och/eller narkotika.
  • Personer med bipolär sjukdom (manodepressiv sjukdom) och för dem inom denna grupp som har ett samtidigt beroende/missbruk av alkohol och/eller narkotika.
  • Personer som riskerar att insjukna i psykos eller som nyligen insjuknat i psykos.

Den arbetsgrupp som gjort denna genomgång har samtidigt också gått igenom kunskapsläget för personer med utvecklingsstörning och/eller autistiskt syndrom med samtidig psykisk ohälsa. Resultaten av denna genomgång presenteras i en separat rapport. (Effekter av psykosociala insatser för personer med utvecklingsstörning och samtidig psykisk ohälsa. En sammanställning av systematiska översikter. 2007-110-38.)

Urvalskriterier

I denna sammanställning ingår endast systematiska översikter som behandlar effekter av en psykosocial insats som riktar sig direkt eller indirekt till den person som har det psykiska funktionshindret.

Utgångspunkten för val av kriterier vid operationaliseringen av systematisk översikt har varit beskrivningar och rekommendationer från Cochrane respektive Campbell Collaboration:

  1. Uttömmande sökningar, som innebär att författaren/författarna ska söka litteratur på flera sätt för att därigenom identifiera så många relevanta studier som möjligt.
  2. Tydlig redovisning av inklusions/exklusionskriterier för de studier som ska ingå. Kriterierna är kopplade till målgrupp (population), insats, studiedesign och utfallsmått.

De översikter som inkluderas i sammanställningen ska också granskas utifrån översikternas kvalitet i olika avseenden - en granskning som mynnar ut i en evidensgradering.

Evidensgraderingen uttrycker det vetenskapliga stödet för effekten av en viss insats. Avgörande för evidensgraderingen är bevisvärdet (den vetenskapliga kvaliteten) av primärstudierna i översikten och här är studiedesignen (uppläggningen av studien) av störst betydelse. Tyngst väger randomiserade kontrollerade studiedesigner (RCT-studier), men andra studiedesigner kan också accepteras.

En hög evidensgrad kräver också att ett visst antal studier visar entydiga resultat. Socialstyrelsen har preciserat vad som krävs för att uppfylla olika grader av evidens, där 1 är högsta evidens och där 4 anger att ingående studier har lågt evidensvärde eller att man inte funnit några studier i genomgången.

De utfallsmått som ingått är till exempel återfall i sjukdomen, vårdbehov (oftast slutenvård), symtomnivå eller livskvalitet.

Sökstrategi

Sökarbetet för denna sammanställning av systematiska översikter har begränsats till informationssökning i elektroniska referensdatabaser anpassade efter varje grupp av psykiskt funktionshindrade.

Följande databaser genomsöktes: CDSR, DARE, HTA, C2-RIPE, Pub-med, ASSIA, PsycINFO, CINAHL, SocIndex och EMBASE. Utöver detta har inblandade experter, som haft förhandskunskap om relevanta översikter av studier, även inkluderat dessa.

Datainsamling och analys

Personer med schizofreni, tidigt insjuknande i misstänkt psykossjukdom: En person granskade 1 291 titlar och abstrakt, 58 fulltextstudier beställdes. Två personer läste separat alla fulltextstudier, varefter 24 översikter inkluderades.

Personer med bipolär sjukdom: En person granskade 527 titlar och abstrakt, 20 beställdes i fulltext, lästes igenom och efter avstämning med någon i gruppen inkluderades tre.

Personer som ingår i de ovan nämnda grupperna och som samtidigt har ett beroende/missbruk av alkohol och/eller narkotika: En person granskade 950 titlar och abstrakt, 30 beställdes i fulltext och efter avstämning med person i gruppen inkluderades fyra.

Alla inkluderade översikter kvalitetsbedömdes av två personer i arbetsgruppen som båda bedömde evidensen. Denna stämdes av i samband med en generell diskussion i gruppen.

Den övervägande anledningen till att översikter inte tagits med i sammanställningen var att författarna inte hade angivit sökstrategi eller hade sökt i alltför få databaser.

Projektdeltagarna har samtliga kompetens att bedöma urvalet ovan.

Resultat

När resultaten från flera studier sammanställs med hjälp av metaanalytiska tekniker medför detta att effekten uttrycks med ett övergripande och gemensamt mått. Metaanalyser är betydligt vanligare vid sammanräkning av resultaten i primärstudierna för personer med schizofreni, medan det inom området samsjuklighet finns en och inom området bipolär sjukdom inte några metaanalyser i de inkluderade översikterna. Om inte metaanalyser använts sammanfattas resultaten i en narrativ analys där man anger antalet primärstudier med positiva eller negativa resultat.

För personer med schizofreni har resultaten redovisats utifrån översikter av respektive insats medan översikterna för bipolär sjukdom och samsjuklighet inte kunnat delas in på samma sätt eftersom översikterna var för få för en sådan indelning.

Personer med sjukdomar inom schizofreniområdet

För flera insatser finns god evidens medan den för andra är mindre tydlig, inte entydig eller tom saknas helt.

Arbetsinriktad rehabilitering

En systematisk kunskapsöversikt kring arbetsinriktad rehabilitering har inkluderats, den är av mycket god kvalitet och omfattar 11 RCT-studier med sammantaget 1 864 deltagare. Resultatet visar att insatsen arbete med stöd (supported employment, SE) är effektivare än vård som vanligt (standardbehandling) för personer som får konkurrensutsatt arbete och även effektivare än arbetsförberedande träningsmodeller (prevocational training models, PT).

Beträffande övriga resultatmått som sjukhusvård, livskvalitet, självkänsla eller psykiska symtom finns det inga avgörande skillnader mellan de olika interventionerna. Översikten innehåller flera primärstudier med högt bevisvärde och entydiga resultat vilket leder till ett högt vetenskapligt stöd för översiktens resultat, det vill säga evidensgrad 1.

Case management

Två systematiska översikter av case management har inkluderats. Båda översikterna har god kvalitet. Dessa har utvärderat olika modeller - den ena har inkluderat intensiv case management i form av ett samhällsbaserat behandlings- och rehabiliteringsprogram (Assertive Community Treatment, ACT) med 26 RCT-studier och 1 597 deltagare, den andra översikten har sammanställt studier om mindre intensiv case management med 11 RCT-studier och som mest 1 300 deltagare i de jämförelser som görs.

ACT-modellen visar i jämförelse med standardbehandling god evidens för färre inläggningar och vårdtid på sjukhus samt att hålla kontakt med vården. Andra effekter som framträder är att stabiliteten i självständigt boende ökar, risken för hemlöshet och arbetslöshet minskar samt att patienttillfredsställelsen med vården är högre, evidensgrad 1. ACT är också effektivare jämfört med sjukhusbaserad rehabilitering i flera av de resultatmått som redovisats, evidensgrad 2.

Mindre intensiv case management visar att fler stannar kvar i behandling och att fler läggs in på sjukhus men inga andra resultat, evidensgrad 1. Data för jämförelserna mellan ACT och mindre intensiv case management är otillräckliga, evidensgrad 4.

Familjeinterventioner

Två systematiska översikter

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-110-37
ISBN: 91-85482-88-9
Format: POD
Antal sidor: 153
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr