/
/

Utfall och effekter av sociala metoder för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer - En systematisk översikt

Denna systematiska översikt presenterar erfarenheter av åtgärder som i första hand riktar sig till våldsutsatta kvinnor och som kan bedömas vara relevanta för svensk socialtjänst.

Sammanfattning

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhälleligt problem och det har kommit att ställas allt högre krav på samhällets myndigheter att agera och vidta åtgärder. Insatser för att bekämpa hot och våld mot kvinnor måste kontinuerligt utvecklas och förstärkas.

Socialstyrelsens uppföljning av det stora fortbildningsuppdraget ”Myndighetssamverkan för kvinnofrid” visar att ett stort antal personer inom socialtjänsten har utbildats och att utbildningen har lett till en ökad kunskap och till konkreta åtgärder. Stödinsatserna varierar dock fortfarande mellan olika kommuner i landet. En kunskapssammanställning om verkningsfulla metoder och arbetssätt i socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor skulle stödja en enhetlig utveckling inom detta område. I slutet av 2004 gav regeringen Institutet för utveckling av metoder vid Socialstyrelsen (IMS) i uppdrag att ta fram en sådan sammanställning.

Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Denna rapport är en s.k. systematisk översikt där samlade erfarenheter från publicerade, väl upplagda empiriska studier som fokuserat på frågor om effektiva åtgärder, presenteras. I översikten begränsar vi oss betydligt, så som görs i systematiska översikter, i förhållande till de många intressanta frågor som den mycket omfattande forskningen om våldsutsatta kvinnor behandlar.

Översikten behandlar endast åtgärder som i första hand riktar sig till våldsutsatta kvinnor och som kan bedömas vara relevanta för svensk socialtjänst. Vidare ingår bara de empiriska studier som gäller fyra typer av metoder och arbetssätt. Det är åtgärder kopplade till kvinnojourer och skyddat boende samt åtgärder i form av enskilda samtal, gruppsamtal och parsamtal. Rapportförfattarna har också valt att begränsa sig till metoder och arbetssätt som haft till syfte att förhindra våldet och att kvinnan ska kunna stärkas och få ett bättre liv. Slutligen tar översikten bara med studier där man faktiskt undersökt empiriskt om åtgärderna lett till de avsedda förbättringarna eller inte. Först i studier med sådan uppläggning närmar vi oss svar på frågorna om verkningsfulla metoder och arbetssätt.

Översiktens arbetsprocesser

I ett systematiskt översiktsarbete ställs vissa krav på de arbetsprocesser som ska utföras. Tre huvudkrav bör framhållas

  • Uttömmande datasökningar, vilket innebär att författarna söker litteratur på flera sätt för att därigenom identifiera så många relevanta studier som möjligt.
  • Tydlig redovisning av inklusions- och exklusionskriterier för de studier som ska ingå. Kriterierna ska relatera till population, intervention, studiedesign och utfallsmått.
  • Granskning av studiernas kvalitet.

Vidare krävs i allmänhet att översikterna revideras när nya studier tillkommer eller när brister och tveksamheter upptäcks.

Sökarbetet har begränsats till expertkontakter samt informationssökning i elektroniska referensdatabaser och webbsidor med relevans för syfte och frågeställningar. Resultatet blev ett stort antal artiklar (5 926) varav endast ett fåtal, sammanlagt 26, uppfyllde översiktens inklusionskriterier. Den absoluta majoriteten av artiklar och böcker som inkluderades efter informationssökningen var amerikanska. Ett fåtal var svenska och ingen svensk effektstudie påträffades.

Två personer granskade titlar och abstrakt, de artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna beställdes och lästes separat av två personer, varvid de artiklar som ingår i översikten inkluderades. Samtliga inkluderade artiklar kvalitetsbedömdes av två personer. De vanligaste anledningarna till exklusion var att insatsen/metoden var för dåligt beskriven eller inte utvärderad.

Slutsatser

Översikten visar att det finns verkningsfulla arbetssätt. Det gäller åtgärder som är kopplade till skyddat boende. Det gäller även parsamtal, enskilda samtal och gruppsamtal för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det handlar om åtgärder som skulle kunna vara relevanta för den svenska socialtjänsten, antingen i egen regi eller i dess samverkan med andra verksamheter. Tre arbetssätt som visat påtagligt goda resultat presenteras mer ingående. Det gäller kognitiv traumaterapi för kvinnor med posttraumatiskt stressyndrom, Community-Based Advocacy som utvärderats i samband med skyddat boende för kvinnor som bl.a. varit utsatta för grovt våld samt Social Support Intervention som utvärderats som särskild metod för unga kvinnor som vistas i skyddat boende för första gången.

Effekterna av de verkningsfulla arbetssätten är alltså i flertalet fall studerade endast för delar av målgruppen kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Kvinnor utsatta för våld i nära relationer är en heterogen grupp med olika behov. Flera av behandlingsinsatserna gällde kvinnor i en socialt utsatt situation, andra gällde kvinnor som led svårt av posttraumatiskt stressyndrom. Åter andra kvinnor var mer välbeställda. Vissa kvinnor hade varit utsatta för grovt våld, andra för lindrigt. Vissa kvinnor hade lämnat mannen, andra önskade förändra relationen så hon kunde fortsätta äktenskapet. Kvinnor med så olika behov behöver olika slag av insatser. Slutsatserna kan därför inte generaliseras alltför mycket.

Grundläggande perspektiv

Flertalet studerade behandlingsinsatser omfattar mellan två och tre månaders behandling, med mellan 90 minuter och två timmars behandling per vecka. De här studerade behandlingsinsatserna äger rum inom olika typer av verksamheter som i övrigt kan ha olika utgångspunkter för åtgärderna, såsom kvinnojour/skyddat boende, familjeterapimottagningar, alkoholklinik och även inom den amerikanske marinen. Samtliga mer omfattande behandlingsmetoder arbetar mot klart definierade mål - vare sig det handlar om bättre självkänsla eller att mannen ska sluta slå - och med en struktur som bygger på en analys av vad kvinnan/paret behöver hjälp med för att nå det målet. Flertalet av de framgångsrika behandlingarna har således kognitiva beteendeterapeutiska inslag. Positiva erfarenheter av metoder som baseras på kognitiv beteendeterapi har visat sig i många olika sammanhang, vilket stöder dessa resultat. Dock visar en omfattande och välgjord studie att även en mer tillfällig och mindre omfattande stödinsats gav lika god effekt som KBT. Men den studien gällde den speciella gruppen kvinnliga partners till anställda i den amerikanska marinen.

Till de framgångsrika arbetssätten hör också sådana som kan sägas bygga på eller använda ett holistiskt perspektiv med inslag av stödåtgärder både till kvinnan som person, till stöd för hennes hantering av relationer och för förbättring av hennes sociala situation i olika avseenden.

Skyddat boende

Skyddat boende är en viktig insats i svenska sammanhang. Trots att åtgärden skyddat boende ingick i översiktens inklusionskriterier fann vi inga studier som fokuserade enbart på ”åtgärdspaketet” skyddat boende. Emellertid ger flera studier där kvinnorna vistas eller vistats i skyddat boende och i det sammanhanget fått särskilda insatser, tydliga indikationer på det skyddade boendets positiva värde. Effekterna gäller inte bara det kanske självklara att det fysiska våldet minskar utan att förbättringar, även i vissa fall på längre sikt, kan uppnås vad gäller viktiga aspekter som ökad livskvalitet, ökat upplevt socialt stöd och minskat psykiskt våld och depression.

Olika samtalsformers effekter

Översikten inkluderar tre typer av samtalsterapier; enskilda samtal, gruppsamtal och parsamtal. Vid utförandet av tre välutvärderade metoder som ger god effekt och är kopplade till skyddat boende har samtalsformerna varit både enskilda samtal och gruppsamtal med enbart kvinnliga deltagare. Detta ger en första indikation på att både samtal med kvinnan enskilt och gruppsamtal med kvinnor kan ge positiva resultat. Utvärderingarna av dessa åtgärder hade emellertid fokus på metoden och dess innehåll, snarare än samtalsformerna.

Flera studier har haft tydligare fokus på frågan om de olika samtalsformerna fungerar olika bra vad avser att förhindra våld och stärka kvinnan på olika sätt. I några av dessa studier

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2006
Artikelnummer: 2006-110-27
ISBN: 91-85482-80-3
Format: POD
Antal sidor: 112
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 30 00