/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–2, 2005 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under andra kvartalet, samt för de två första kvartalen 2005. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner förutom Ekerö och Högsby kommuner.

Andra kvartalet 2005

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

  • Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till drygt 2,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med en procent jämfört med samma period 2004.
  • Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive flyktingar, ökade i 15 av 21 län, jämfört med samma period 2004.
  • Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till drygt 244 miljoner kronor, vilket är 20 procent mindre än för samma period 2004. Kostnaderna för flyktingar har minskat med 74 procent sedan mätserien började 1995.
  • Av de 216 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 120 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar. Introduktionsersättningen utgjorde cirka 56 procent av flyktingarnas totala bistånd.

De två första kvartalen 2005

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

  • Under de två första kvartalen 2005 utbetalades ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning med sammanlagt 4,3 miljarder kronor, vilket är en minskning med två procent jämfört med motsvarande period 2004.
  • Ungefär 487 miljoner kronor utgick i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under årets sex första månader. Det är en minskning med 21 procent jämfört med det belopp som utbetalades under motsvarande period 2004.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-9
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00