/
/

Barn och unga – insatser år 2004

Sammanfattning

Statistiken över socialtjänstens insatser för barn och unga ingår i Sveriges officiella statistik. Sedan 1994 är Socialstyrelsen ansvarig myndighet för statistiken över socialtjänstens insatser för barn och unga. Statistiken innehåller de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU.

Följande heldygnsinsatser ingår i denna statistik:

  • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
  • Vård med placering enligt LVU
  • Omedelbart omhändertagande enligt LVU

De öppenvårdsinsatser som ingår har delats in i följande insatstyper:

  • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
  • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL
  • Kontaktperson/-familj enligt SoL
  • Kontaktperson eller behandling i öppna former enligt LVU

De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga som ges på grund av funktionshinder ingår inte heller i denna statistik. De senare återfinns i statistikpublikationerna Funktionshindrade personer – insatser enligt LSS år 2004 och Funktionshindrade personer år 2004. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Statistiken baseras på två totalundersökningar av barn och unga som har berörts av de insatser Socialstyrelsen efterfrågar. I den ena insamlas uppgifter om heldygnsinsatser på individnivå och i den andra uppgifter om öppenvårdsinsatser på mängdnivå. De insamlade uppgifterna avser hela året och i vissa fall den 1 november.

Heldygnsinsatser

Antal barn och unga med heldygnsinsatser

Under 2004 påbörjade ungefär 7 200 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 4 900 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte varit föremål för någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år. Den 1 november var drygt 14 700 barn och unga föremål för heldygnsinsatser. Drygt 20 200 barn och unga var någon gång under 2004 föremål för heldygnsinsatser.

Antal barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser

Av de drygt 14 700 barn och unga som var föremål för heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 10 200 vård med stöd av SoL, cirka 4 500 barn och unga fick vård enligt LVU och nästan 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.

Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med vård enligt SoL eller LVU den 1 november 2004. 77 procent av de SoL-vårdade och 65 procent av de LVU-vårdade barnen var familjehemsplacerade den dagen.

Hem med särskild tillsyn enligt LVU, så kallade 12 § hem, var betydligt vanligare bland de barn och unga som var omedelbart omhändertagna enligt LVU än för dem som var placerade för vård. Av de omedelbart omhändertagna den 1 november 2004 var 20 procent placerade på hem med särskild tillsyn jämfört med 10 procent av de LVU-vårdade och mindre än 1 procent av de barn och unga som vårdades enligt SoL.

Öppenvårdsinsatser

Antal barn och unga med öppenvårdsinsats den 1 november

Ungefär 28 600 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2004. Öppenvårdsinsatser var vanligast bland 13–17-åringarna. I denna åldersgrupp hade 18 per 1 000 barn beslut om öppenvård den 1 november jämfört med 10 per 1 000 barn i åldern 0–12 år och 12 per tusen i åldern 18–20 år.

Antal barn och unga fördelade efter olika öppenvårdsinsatser

Av de tre SoL-insatserna var kontaktperson/-familj den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av 2004. Cirka 22 600 barn och unga fick sådan insats någon gång under året. Ungefär 20 400 barn och unga fick behovsprövat personligt stöd och cirka 7 400 var någon gång under 2004 föremål för strukturerade öppenvårdsprogram.

Bland de yngre barnen, 0–12 år, var kontaktperson/-familj vanligast, medan de äldre ungdomarna, 18–20 år, i större utsträckning fick personligt stöd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-8
Format: PDF
Antal sidor: 123
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj