/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik, 2004 - Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna publikation redovisas statistik över ekonomiskt bistånd (som tidigarekallades socialbidrag) samt introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare. Introduktionsersättning jämställs i statistiksammanhang med ekonomiskt bistånd.

Statistiken syftar till att redovisa hur många personer och hushåll som fått ekonomiskt bistånd samt vilka belopp som utbetalats, någon gång under 2004. Dessutom redovisas fördelningen av biståndsmottagare och biståndshushåll efter faktorer som kön, ålder, födelseland, arbetslöshet, biståndstid med mera. Även förändringar jämfört med året innan och tidigare år redovisas i denna rapport. Resultaten grundar sig på individdata.

Biståndshushåll

 • Under 2004 fick knappt 230 000 hushåll bestående av knappt 418 000 individer ekonomiskt bistånd någon gång under året. Dessa hushåll utgör knappt sex procent av hushållen i befolkningen1. Antalet biståndshushåll ökade med knappt 600 eller med drygt 0,2 procent jämfört med 2003.
 • Knappt 22 procent av alla ensamstående kvinnor med barn fick ekonomiskt bistånd, vilket är en större andel än i alla andra hushållstyper. Jämfört med 2003 minskade emellertid antalet biståndsmottagande kvinnor med barn med knappt två procent. Det är en större minskning än genomsnittet för samtliga hushållstyper.
 • Ensamstående män utan barn var den hushållstyp i befolkningen där andelen biståndshushåll var näst störst, med knappt nio procent. Sammanboende par utan barn var den hushållstyp med minst andel biståndshushåll, med drygt en procent.
 • Det utbetalda beloppet per biståndshushåll var i genomsnitt knappt 38 000 kronor, vilket var en ökning med drygt fyra procent i fasta priser jämfört med 2003.
 • Andelen nya biståndshushåll per 100 hushåll i befolkningen, det vill säga hushåll som fått bistånd 2004 men inte 2003, var 2,1 procent. Motsvarande andel kvarvarande biståndshushåll per 100 hushåll i befolkningen, det vill säga andel hushåll i befolkningen som fått bistånd två år i följd var 4,1 procent.
 • Knappt vart fjärde barn i Malmö, drygt vart femte barn i Dorotea och drygt vart sjätte barn i Högsby och Landskrona levde i ett biståndshushåll 2004. I riket som helhet var motsvarande andel drygt ett av tretton barn. I kommunerna Danderyd, Laxå och Vellinge levde färre än ett av hundra barn i hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd.

Biståndsmottagare

 • De knappt 418 000 biståndstagarna utgjorde 4,6 procent av befolkningen. Mellan 2003 och 2004 minskade andelen biståndstagare med drygt 0,2 procent.
 • Biståndsmottagarna var i stor utsträckning yngre människor. Knappt nio procent av samtliga invånare i åldern 18-29 fick ekonomiskt bistånd 2004. Av biståndsmottagarna, 18 år och äldre, var knappt 40 procent i åldern 18-29 år.
 • Medan knappt tre procent av samtliga inrikesfödda 18 år och äldre var biståndsmottagare, var knappt elva procent av de utrikes födda i samma åldersgrupp, exklusive flyktingar, biståndsmottagare. I åldersgruppen 20-24 år var knappt åtta procent av de inrikesfödda och drygt 21 procent av de utrikes födda biståndsmottagare.
 • Drygt tre av tio biståndsmottagare 18 år eller äldre var långvariga biståndsmottagare, det vill säga personer i biståndshushåll som erhöll ekonomiskt bistånd minst tio månader under 2004. Andelen ligger något högre än under år 2003.
 • Knappt en tredjedel av biståndsmottagarna 18-64 år var arbetslösa utan arbetslöshetsersättning från a-kassa eller KAS någon gång under året. För manliga biståndstagare i åldern 20-24 år var denna andel högst, med drygt 60 procent för år 2004. Totalt sett var drygt 36 procent av männen arbetslösa utan ersättning under 2004, jämfört med knappt 28 procent av kvinnorna.
 • Knappt tre procent av biståndsmottagarna 18-64 år var inskrivna vid arbetsförmedlingen under hela året. Jämfört med 2003 innebar det ingen förändring.

Kostnader

 • Under 2004 utbetalades knappt 8,7 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd, inklusive introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare. Det är en ökning med knappt fem procent jämfört med 2003, men en minskning med drygt en tredjedel jämfört med 1997, då kostnaderna var högst.
 • Drygt 3,7 miljarder kronor, eller drygt 42 procent, av den totala biståndssumman utbetalades till biståndshushåll där antingen registerledaren eller dennes eventuella sammanboende eller båda är utrikes födda, exklusive flyktingar.
 • I Gotlands län, Kronobergs län och Norrbottens län ökade det utbetalda ekonomiska biståndet med 11-20 procent jämfört med 2003. I Värmlands län och Örebro län minskade dock det utbetalda ekonomiska biståndet med cirka en procent jämfört med 2003.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-7
Format: PDF
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00