/
/

Familjerätt år 2004

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över kommunernas insatser inom familjerätten under år 2004 enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Statistiken, som ingår i Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om fastställande av faderskap, samarbetssamtal, upplysningar enligt 6 kap 19 § föräldrabalken (s.k. snabbupplysningar), utredningar och avtal om vårdnad, boende och umgänge, utredningar om medgivande till att ta emot utländskt barn för adoption enligt 6 kap 6 § socialtjänstlagen samt yttranden över nationella adoptioner.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. För det bortfall som förekommer har korrigering gjorts på läns- och riksnivå. Uppgifterna avser hela år 2004 och den 31 december 2004 och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl.a. följande:

Totalt pågick nära 65 000 faderskapsutredningar under år 2004. Det innebär att i förhållande till antalet födda 2004 (100 928) fastställdes faderskapet för ca 64 procent av dessa genom en faderskapsutredning. Flertalet av dessa utredningar – drygt 56 000 eller ca 87 procent – avslutades med att fadern bekräftade faderskapet. Cirka 0,3 procent avslutades med att faderskapet fastställdes genom dom, knappt 1 procent lades ned och ca 12 procent av utredningarna pågick fortfarande vid årets slut. En jämförelse med förhållandena åren 2000–2004 visar inte på några större skillnader i antalet faderskapsutredningar i förhållande till antalet födda respektive år.

I ca 92 procent av de fall där faderskapet fastställdes genom att fadern bekräftade faderskapet anmälde föräldrarna gemensam vårdnad om barnet. Denna andel har i stort sett varit densamma sedan år 2000.

Avsikten med samarbetssamtal är att föräldrarna ska bli eniga i frågor som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Föräldrar till ca 19 900 barn och ungdomar i åldrarna 0–17 år deltog i samarbetssamtal under 2004, vilket motsvarar ca 103 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Denna andel har under åren 2000–2004 varierat från som lägst 97 till som högst 106.

Under 2004 var ca 6 800 barn och ungdomar (0–17 år) föremål för utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge, vilket motsvarar ca 35 barn och ungdomar per 10 000 i denna åldersgrupp. Under åren 2000–2004 har denna andel varierat mellan 31 och 35.

Kommunerna ska bistå de föräldrar som vill träffa avtal om barns vårdnad, boende och umgänge i samband med en separation. Totalt tecknades under 2004 ca 4 200 sådana avtal. En jämförelse med åren 2000–2004 visar inte på några större skillnader vad gäller antalet avtal. 6

Under 2004 lämnade kommunerna nära 190 yttranden över nationella adoptioner, dvs. adoptioner av barn och ungdomar 0–17 år med hemvist i Sverige. Flertalet av yttrandena – ca 71 procent – avsåg adoption av styvbarn.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-6
Format: PDF
Antal sidor: 83
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj