/
/

Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS år 2004

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över personer med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I LSS finns tio insatser angivna. Kommunerna har ansvar för flertalet, medan landstingen har ansvar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd (råd och stöd).

Statistiken är från och med denna rapport en del av Sveriges officiella statisk (SOS). Statistiken över insatser enligt LSS avser förhållanden den 1 oktober 2004. Statistiken över råd och stöd utgår från mängddata och statistiken om övriga insatser utgår från individdata. Mot denna bakgrund går det inte att uttala sig om hur många personer som totalt har insatser enligt LSS.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Kommunerna har redovisat att 52 900 personer hade en eller flera insatser enligt LSS exklusive insatsen råd och stöd den 1 oktober 2004. Det är 1 400 fler jämfört med år 2003 och en ökning med 3 procent.
  • Landstingen och de kommuner som ansvarar för råd och stöd har uppgivit att 11 200 personer var beviljade råd och stöd enligt LSS den 1 oktober 2004.
  • Det totala antalet personer som hade insatser enligt LSS den 1 oktober 2004 uppskattas till mellan 55 000 och 57 000 personer. Det motsvarar närmare 0,6 procent av landets befolkning.
  • Sammanlagt uppgick antalet LSS-insatser som redovisats till ca 104 200.
  • Daglig verksamhet var den LSS-insats som flest personer hade, motsvarande ca 24 100 personer. Drygt 19 800 personer hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. I avrundade tal hade 16 100 personer insatsen kontaktperson, 11 200 personer insatsen råd och stöd, 10 500 personer insatsen korttidsvistelse och 9 400 personer ledsagarservice. Övriga insatser enligt LSS gällde färre än 5 000 personer per särskild insats.
  • Runt 29 procent av alla insatser enligt LSS gavs till barn och ungdomar som var 22 år eller yngre, ca 65 procent gällde personer som var i åldrarna 23 år till och med 64 år samt ca 6 procent gavs till personer som var 65 år eller äldre.
  • En sjättedel av de ca 1 300 barnen och ungdomarna i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar bodde i familjehem.
  • Av de ca 19 800 personerna som hade insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna bodde ca 800 i särskilt anpassad bostad.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-5
Format: PDF
Antal sidor: 87
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder