/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, 2005 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under första kvartalet 2005. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner.

Ekonomiskt bistånd under det första kvartalet 2005

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgick till drygt 2,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med knappt tre procent jämfört med första kvartalet 2004. Kostnaderna har sedan andra kvartalet 1997, då de var som högst, minskat med 38 procent.

• Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive bistånd till flyktingar, minskade i 12 av 21 län jämfört med första kvartalet 2004.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till drygt 244 miljoner kronor, vilket var 21 procent lägre än samma kvartal året innan. Kostnaderna för flyktingar är 74 procent lägre än första kvartalet 1995, då den nuvarande mätserien påbörjades.

• Av de 212 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 117 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar under första kvartalet, vilket är en ökning med sju kommuner jämfört med första kvartalet 2004. Den andel av flyktingarnas bistånd som utgör introduktionsersättning har stigit från 12 procent tredje kvartalet 1997, då den var som lägst, till 57 procent.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-4
Format: PDF
Antal sidor: 37
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00