/
/

Funktionshindrade personer år 2004 – Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer yngre än 65 år under år 2004.

Statistiken, som är en del av Sveriges Officiella Statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå. Uppgifterna avser den 1 oktober samt oktober månad 2004 och redovisas per kommun, län och riket.

  • Statistiken visar bl.a. följande:
    Nära 16 400 personer yngre än 65 år, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2004. Jämfört med år 2000 betyder det att antalet personer med hemtjänst i denna åldersgrupp har ökat med drygt 1 900 personer eller ca 13 procent. Huvuddelen av denna ökning avser personer i åldrarna mellan 45 och 64 år.
  • I förhållande till antalet invånare 0–64 år har antalet personer med hemtjänst per 10 000 av befolkningen i denna åldersgrupp ökat från 20 år 2000 till 22 år 2004.
  • Kommunerna har redovisat drygt 460 800 beviljade eller beräknade hemtjänsttimmar för beviljade insatser under oktober månad 2004. Jämfört med samma månad år 2000 är det en ökning med ca 20 procent.
  • Av samtliga personer som var beviljade hemtjänst fick ca 8 procent hemtjänst som huvudsakligen utfördes i enskild regi. År 2000 var motsvarande andel ca 5 procent.
  • Drygt 5 300 personer yngre än 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2004. Det betyder att antalet boende i särskilda boendeformer i denna åldersgrupp har minskat med ca 200 personer jämfört med år 2000. Cirka 76 procent av de boende var i åldern 45–64 år.
  • Cirka 27 procent av samtliga som bodde permanent i särskilda boendeformer 1 oktober 2004 bodde i bostäder som drevs i enskild regi. Motsvarande andel var år 2000 ca 22 procent.
  • Drygt 45 procent av de boende i särskilda boendeformer hade 1–1½ rum med kokmöjligheter, wc, dusch eller bad, vilket är en ökning med ca 6 procentenheter jämfört med året innan. Andelen av de boende som delade bostad med annan/andra än maka/make/samboende eller annan nära anhörig har minskat från ca 2 procent år 2003 till ca 1 procent 2004.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-3
Format: PDF
Antal sidor: 112
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder