/
/

Äldre – vård och omsorg år 2004 -  Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer 65 år och äldre under år 2004.

Statistiken, som ingår i Sveriges Officiella Statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå. Uppgifterna avser den 1 oktober och oktober månad 2004 och redovisas per kommun, län och riket.

Statistiken visar bl. a. följande:

  • Drygt 132 200 äldre, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2004. Det betyder att antalet äldre med hemtjänst ökat med ca 10 procent eller ca 11 400 personer jämfört med förhållandena år 2000. Samtidigt som antalet personer 80 år och äldre med hemtjänst ökat med ca 12 400 har antalet personer med hemtjänst i åldrarna 65–79 år minskat med nära 1 000 personer.
  • Sett i förhållande till antalet invånare i olika åldrar hade ca 4 procent av personer mellan 65 och 74 år hemtjänst och bland personer 80 år och äldre ca 20 procent. I förhållande till hela gruppen 65 år och äldre var det ca 9 procent. Jämfört med år 2000 innebär det att andelen med hemtjänst ökat med ca 2 procentenheter i åldersgruppen 80 år och äldre samt med ca en procentenhet i hela gruppen 65 år och äldre. Bland personer 65–79 år var andelen med hemtjänst oförändrad.
  • Kommunerna har redovisat ca 4 019 700 beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad 2004. Det innebär att antalet beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad ökat med ca 12 procent jämfört med år 2000.
  • Av samtliga personer 65 år och äldre som var beviljade hemtjänst fick 9 procent hemtjänst som i huvudsak utfördes i enskild regi. År 2000 var motsvarande andel ca 7 procent.
  • Nära 104 800 äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2004. Det betyder att antalet boende har minskat med ca 13 500 personer eller ca 11 procent jämfört med år 2000. I åldersgruppen 65–79 år har antalet boende minskat med nära 5 500 och bland personer 80 år och äldre med ca 8 000 boende. Av de boende var ca 70 procent kvinnor och ca 79 procent 80 år och äldre.
  • I förhållande till antalet invånare 65 år och äldre har andelen personer i denna åldersgrupp som bodde permanent i särskilda boendeformer minskat från ca 8 till ca 7 procent och i åldersgruppen 80 år och äldre från ca 20 till ca 17 procent jämfört med år 2000.
  • Av samtliga permanent boende i särskilda boendeformer bodde ca 13 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Motsvarande andel år 2000 var ca 11 procent.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-2
Format: PDF
Antal sidor: 150
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre