/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–3, 2005 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under tredje kvartalet, samt för de tre första kvartalen 2005. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner. I och med att äldreförsörjningsstödet infördes 1 januari 2003 förväntas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd minska.

Tredje kvartalet 2005

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

  • Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till 2,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med knappt två procent jämfört med tredje kvartalet 2004. Kostnaderna har sedan andra kvartalet 1997, då de var som högst, dock minskat med knappt 40 procent.
  • Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive flyktingar, ökade i 12 av 21 län jämfört med tredje kvartalet 2004.
  • Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till 235 miljoner kronor, vilket är knappt 20 procent lägre än för tredje kvartalet året innan. Kostnaderna för flyktingar har minskat med 75 procent sedan första kvartalet 1995, då den nuvarande mätserien påbörjades.
  • Av de 212 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 122 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar under tredje kvartalet, vilket är 9 kommuner fler än under tredje kvartalet 2004. Den andel av flyktingarnas bistånd som utgör introduktionsersättning har stigit från 12 procent tredje kvartalet 1997, då den var som lägst, till 55 procent.

De tre första kvartalen 2005

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

  • Under de tre första kvartalen 2005 utbetalades ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning med sammanlagt 6,4 miljarder kronor, vilket är en minskning med två procent jämfört med motsvarande period förra året.
  • Ungefär 723 miljoner kronor utgick i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under årets nio första månader. Det är en minskning med knappt 21 procent jämfört med det belopp som utbetalades under motsvarande period 2004.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-44-12
Format: PDF
Antal sidor: 49
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00