/
/

Missbildningsregistrering 2004

Sammanfattning

Under 2004 har totalt 1 585 barn, 15,7 per 1 000 födda, rapporterats till det svenska missbildningsregistret. Detta är ungefär det samma som 2003 då 15,6 barn per 1 000 födda rapporterades.

Ingen förändring av missbildningsprevalensen (missbildningsförekomsten)eller andelen multipelt missbildade barn/foster har observerats under året. Antalet rapporterade graviditeter som avbröts p.g.a. fosteravvikelser ökade under 2004 till 455 jämfört med 419 för 2003. Den helt dominerande diagnosen vid avbrytande av graviditet var kromosomavvikelser.

Vid flera allvarliga missbildningstillstånd utgör de graviditeter som leder till avbrytande en mycket stor del, 54 till 94 procent, av det totala antalet fall. I stort sett samtliga rapporterade fall av anencefali och 54 procent av ryggmärgsbråcken var avbrutna graviditeter. En kontinuerlig minskning av antalet rapporterade födda barn med ryggmärgsbråck har observerats sedan 1975 och samtidigt har en ökning av antalet avbrutna graviditeter med denna skada noterats.

Antalet födda barn med Downs syndrom har fram till 2003 legat stabilt. Förklaringen till detta är att medelåldern för kvinnor som föder barn har ökat från 26,5 år 1973 till 30,8 år 2004 samtidigt som andelen fosterkromosomundersökningar har ökat. Andelen kvinnor som var 35 år eller äldre när de fick barn har ökat från 7 procent år 1978 till cirka 20 procent 2004. Under 2004 ser man en antydd minskning i andelen barn som föds med Downs syndrom till cirka 1/1 000 födda. Detta kommer att följas noggrant. Majoriteten av barn födda med Downs syndrom lever idag till vuxen ålder med en medianlivslängden på 55 år.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-42-6
ISBN: 91-7201-996-4
Format: POD
Antal sidor: 42
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register