/
/

Öppna redovisningar av resultat i vård och omsorg -  lägesbeskrivning och förslag till utveckling

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

I den här rapporten definieras informationsförsörjning som en process som säkerställer tillgången till information som användare söker eller kan ha nytta av. Informationsförsörjning har ofta setts som en fråga om hur olika sorters information ska rapporteras, bearbetas och spridas. InfoVU:s uppdrag utgör ett försök att skifta perspektiv och utgå från användningen av informationen. Enligt regeringen är det ytterst medborgarperspektivet som ska vara styrande. Det innebär inte att t.ex. vårdpersonalens och de politiska beslutsfattarnas intresse av informationen tonas ned. Tvärtom måste olika prioriterade användares informationsbehov tillgodoses samtidigt, men kanske på olika sätt efter olika förutsättningar och användningar.

En väl fungerande informationsförsörjning kräver att alla led i processen fungerar optimalt, från insamling och registrering av data via överföring och sammanställning av uppgifter till redovisningar av informationen. Alla de områden som InfoVU arbetat med är viktiga för en god informations-försörjning, men också flera områden som InfoVU inte haft i uppdrag att uppmärksamma, t.ex. information om väntetider och epidemiologiska förhållanden och användningen av information i professionella och politiska beslutsprocesser.

Information om vård och omsorg måste svara mot de krav som ställs på öppenhet, tillgänglighet och användbarhet för medborgare, medarbetare och beslutsfattare. Öppenhet är en viktig demokratisk fråga i det solidariskt finansierade svenska vård- och omsorgssystemet och en praktisk fråga om hur bl.a. politiskt ansvariga och patienter/brukare kan få relevant underlag för sina beslut om vård och omsorg. I första hand är öppenhet en policyfråga för den som ansvarar för att information samlas in och sammanställs. Det viktigaste verktyget för god tillgänglighet till information om resultat inom vård och omsorg är publicering på Internet. I det sammanhanget är det viktigt att avsändaren känner till och följer riktlinjer och rekommendationer om god fysisk tillgänglighet. För grupper med begränsad tillgång till Internet kan kompletterande kanaler vara viktiga, t.ex. telefonrådgivning och trycksaker. För att säkerställa informationens användbarhet måste den som ansvarar för informationen aktivt välja ut och bearbeta informationen utifrån olika intressenters behov och förutsättningar.

Det kommer att ta flera år innan de modeller och metoder för verksamhetsuppföljning inom vård och omsorg som presenteras i denna rapport är fullt utvecklade och allmänt tillämpade. Det får dock inte leda till att öppna redovisningar av resultat skjuts upp till en avlägsen tidpunkt när förutsättningarna är optimala. Det kanske bästa sättet att öka kännedomen om och användningen av metoderna är att bearbeta, utforma och sprida den resultatinformation som successivt finns till olika intressenter. Erfarenheter från Storbritannien, Norge och Danmark understryker detta, inte minst när det gäller öppenhet gentemot patienter och deras närstående.

Olika lösningar för öppna resultatredovisningar i vård och omsorg bör därför prövas, följas upp och förbättras efter hand också i Sverige. Det är viktigt att beslutsfattare, medarbetare och medborgare får möjlighet att ta del av den information som finns om kvalitet och resultat i vård och omsorg och se hur den kan användas för att förbättra vården och omsorgen. En successiv utveckling är viktig också för att bedöma nytta och resursanvändning.

För att information om resultat i vård och omsorg ska bli öppen, tillgänglig, och användbar för olika intressenter krävs det fortsatt arbete under de närmaste åren för att utveckla

  • de lokala och regionala formerna för spridning och användning av information från verksamhetsuppföljningar
  • möjligheterna att jämföra information om resultat med tonvikt på kvalitet och kostnader
  • öppna redovisningar av den resultatinformation som redan finns på nationell nivå
  • möjligheterna att enkelt hitta, utbyta och använda information om vård och omsorg.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-131-22
Format: PDF
Antal sidor: 46
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00