/
/

Handikappomsorg – Lägesrapport 2004

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Insatser till personer med funktionshinder ökar

Ungefär 48 000 personer fick 2003 insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och ungefär 21 000 fick insatser enligt lagen (2001:453) Socialtjänstlagen (SoL). Personer med funktionshinder får dessutom stöd från bland annat försäkringskassan, landstingen och från aktörer på arbetsmarknadsområdet. Kommunernas, landstingens och statens stöd till personer med funktionshinder ökar. LSS-insatserna har ökat med 17 procent sedan 1999 och SoL-insatserna med 5 procent.

Antalet insatser enligt LSS och SoL varierar stort mellan kommunerna. En analys visar att varken kommunstorlek eller kommungruppstillhörighet påverkar antalet insatser. Kommuner där handikappomsorgen är en egen organisation ger i genomsnitt fler insatser än kommuner där handikappomsorgen är uppdelad mellan äldre- och individ- och familjeomsorgen.

Antalet icke verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL minskar, men det ökade antalet avslag trots bedömt behov visar att problemet med icke tillgodosedda behov inte är löst. Tolkverksamheten för personer med funktionshinder som inte pratar svenska fungerar väl.

Den sociala tillsynen visar på brister inom handikappomsorgen vad gäller till exempel planering, inventering av behov och samarbete om enskilda individer. När det gäller insatser från landstingen är det svårt att få något grepp om omfattningen av, och kvaliteten på, rehabiliterings- och habiliteringsverksamheten. Uppföljningar påvisar dock brister för både barn och vuxna.

Handläggningen kan förbättras

Den sociala tillsynen visar att det finns brister i kommunernas handläggning. Det är ofta svårt att i dokumentationen se vad personen anser sig behöva, har ansökt om eller hur handläggaren bedömt behovet.

I brukarundersökningar framkommer ett missnöje med handläggningen, bland annat vad gäller möjligheten att få reda på vilket stöd som finns och vad stödet konkret innebär. Dessutom vill brukarna ha hjälp med samordning som de tycker att handläggarna inte lever upp till. Socialnämnder och handläggare upplever i sin tur inte i samma utsträckning att de har ett informations- och samordningsuppdrag. Andra påtalade svårigheter är att brukarna tycker att deras behov ifrågasätts och att handikappomsorgen många gånger präglas av ett äldreperspektiv. Både handläggare och brukare anser att den kommunala ekonomiska situationen påverkar handläggning och beslut.

Bilden av bristande handläggning är densamma även för personer med funktionshinder och annan etnisk bakgrund. Bristerna kan få större konsekvenser när en person inte talar svenska eller vet hur det svenska systemet fungerar. Kommunerna försöker på olika sätt att bemästra dessa svårigheter genom att ta fram information på fler språk, använda tolkar och vid behov se till att det finns utrymme för längre handläggningstider för att kunna förklara vad olika insatser innebär.

Utsatthet och utestängning

Personer med funktionshinder har i genomsnitt lägre utbildningsnivå och lägre förvärvsnivå än den övriga befolkningen. Det är också vanligt att personer med funktionshinder anser sig diskriminerade på arbetsmarknaden.

Det finns flera olika aktörer (bland annat Arbetsmarknadsstyrelsen) som ansvarar för att hjälpa personer med funktionshinder att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Andra (bland annat Samhall , försäkringskassan och kommunerna) ansvarar för att personer som inte kan ta ett vanligt arbete erbjuds annan anställning, rehabilitering, arbetsträning eller meningsfull sysselsättning. Det finns uppgifter som tyder på att färre personer med funktionshinder än avsett övergår från lönebidragsanställning till reguljär anställning . Dessutom har antalet anställda inom Samhall minskat. Förändringarna i dessa verksamheter har inneburit att behovet av socialtjänstens dagverksamhet enligt SoL och den dagliga verksamheten enligt LSS ökat.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-131-2
Format: PDF
Antal sidor: 44
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder