/
/

Kvalitet inom missbrukarvård – Ett försök att utveckla kvalitetskriterier - Delrapport

Sammanfattning

Socialstyrelsen arbetar med att utarbeta riktlinjer för vård och behandling av alkohol- och narkotikamissbruk eller beroende. En del av arbetet rör också frågor om att kunna bedöma och mäta kvaliteten i verksamheter för personer med missbruks- och beroendeproblem.

Med denna ambition driver Socialstyrelsen sedan hösten 2002 ett projekt för att utveckla kvalitetskriterier för missbrukar- och beroendevården. Projektet har hittills omfattat litteraturstudier samt två empiriska studier: en kvalitativ och en kvantitativ.

Litteraturstudiernas syfte var att utveckla en modell för att kunna analysera kvalitet inom missbrukarvården från ett nationellt perspektiv. Modellen skulle också användas för att följa, stödja och utveckla kvaliteten inom missbrukarvården i framtiden.

Processen att utveckla kvalitetskriterier startade med att ett relativt stort antal verksamheter fick beskriva vad de anser är god kvalitet inom missbrukarvården, i så kallade fokusgrupper. Ur dessa samtal har sedan kvalitetskriterier formulerats. Flera av dem har prövats i en nationell enkät till ett slumpmässigt urval av enhetschefer.

Kvalitetskriterierna redovisas under nio huvudområden: säkerhet, tillgänglighet, rådgivning, samverkan, dokumentation, uppföljning, klient- och patientprocess, specialiserade och riktade vårdformer och personalfrågor.

Med några få undantag ansåg de tillfrågade cheferna att de framtagna kvalitetskriterierna var viktiga. Många uppgav också att de hade etablerat dem i sina verksamheter. Det finns dock ett antal kvalitetskriterier som enhetscheferna ansåg bör vara högt prioriterade, men där deras egen verksamhet för närvarande inte kan uppfylla kriterierna. Det gäller framför allt kvalitetskriterier som berör tillgänglighet, samverkan och uppföljning inom missbrukarvården. Socialstyrelsen anser att de framtagna kriterierna kan bilda grunden för en vidareutveckling av kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer.

Projektet kommer fortsättningsvis att undersöka i vilken mån dessa kvalitetskriterier även kan anses vara viktiga bland personal och brukargrupper. En slutlig version av kvalitetskriterier och utvalda indikatorer kommer att presenteras våren 2006.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-131-16
Format: PDF
Antal sidor: 55
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00