/
/

Nationellt konsultativt stöd för socialtjänst och andra verksamheter i arbetet mot hedersrelaterat våld

Sammanfattning

Uppdraget och vårt arbete

Den 23 juni 2004 beviljade regeringen Socialstyrelsen medel för att bl.a. utreda hur ett nationellt konsultativt stöd särskilt till personal inom socialtjänsten, kan utformas inom den befintliga myndighetsstrukturen. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 25 år, som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Av uppdraget framgår att ett eventuellt nationellt konsultativt stöd i första hand ska avse socialtjänsten. Utgångspunkten är den ungas behov. Förutom socialtjänsten är det framförallt skolan som spelar en viktig roll i sammanhanget. Den har möjlighet att uppmärksamma om ett barn utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Därför har vi valt att även uppmärksamma skolans behov av nationellt konsultativt stöd.

Rapporten ska ge svar på följande frågor:

  • Hur ser kunskapsläget ut inom socialtjänst och skola?
  • Hur ser behoven ut inom socialtjänst och skola?
  • Vilka behov skulle ett nationellt konsultativt stöd behöva fylla?
  • Hur kan ett nationellt konsultativt stöd organiseras inom den befintliga myndighetsstrukturen?

Information har inhämtats från några representanter för socialtjänst och skola, resursteam och resurspersoner i storstadslänen som förmedlar skyddat boende, frivilligorganisationer samt några berörda ungdomar.

Resultat

Uppgiftslämnarna är överens om att det finns behov av en konsultativ funktion för socialtjänstens och skolans personal. Funktionen behövs även för att säkerställa ett långsiktigt arbete som tillgodoser en viss nivå av enhetlighet och kvalitet. På den nationella nivån behöver man arbeta samordnat med följande huvuduppgifter: samordning, samla och sprida kunskap samt konsultation kring hedersrelaterat våld. Flertalet uppgifter måste fullgöras även på regional och lokal nivå, utifrån de förutsättningar och behov som finns.

Förslag

Samverkansgruppen föreslår att ett Nationellt konsultativt stöd för socialtjänsten och andra verksamheter, i arbetet mot hedersrelaterat våld, ska bedrivas inom ramen för det av Socialstyrelsen föreslagna Nationella riskbarncentret. Det förutsätter att målgruppen för det Nationella riskbarncentret utvidgas upp till 24 år för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-131-14
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00