/
/

Statistik över våld mot barn - Femårsrapport -2005

Denna publikation går inte längre att beställa i pappersform.

Sammanfattning

Denna rapport redovisar statistik över våld mot barn, 0-17 år. Statistiken grundar sig på dödsorsaksregistret och de hälsodataregister, med information om bland annat skador, som förs vid Socialstyrelsen. Statistiken omfattar senast tillgängliga femårsperiod.

Under perioden 1999-2003 avled sammanlagt 32 barn, 16 pojkar och 16 flickor, till följd av övergrepp av annan person. Detta innebär att i genomsnitt 6,4 barn per år bragtes om livet av annan person under tidsperioden.

Under perioden 2000-2004 skrevs 1295 barn, i genomsnitt 259 per år, ut från sjukhus efter vård till följd av övergrepp. Det var flest pojkar som vårdades och de flesta oavsett kön var i tonåren. Den vanligaste formen av övergrepp var misshandel, men en tredjedel av de vårdade flickorna hade utsatts för sexuellt övergrepp.

För öppen vård vid sjukhus är den reguljärt insamlade statistiken ännu inte fullt tillförlitlig på grund av stora bortfall i rapporteringen. Genom urvalsdatabasen EHLASS kan dock göras en försiktig uppskattning av antalet barn som söker vård vid jourcentral eller akutmottagning vid sjukhus. Genom beräkningar baserade på åren 2000-2004 kan uppskattas att ca 2500 barn per år söker vård till följd av våldsskada. Statistiken från EHLASS visar på liknande mönster beträffande ålders- och könsfördelning som data från den slutna vården. Även denna statistik visar att det är flest tonåringar som vårdas och att det stora flertalet är pojkar. Statistiken visar också att många våldshändelser inträffar i transportområdet, i skolan och i bostad inomhus. De medicinska konsekvenserna visar att närmare hälften hade drabbats av kontusioner, det vill säga blåmärken och utgjutningar, och att mer än 60 procent av skadorna var lokaliserade till huvudet. Drygt 8 procent blev inskrivna i sluten vård.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-125-15
Format: PDF
Antal sidor: 33
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00