/
/

Hemtjänsten och de äldres behov – en jämförelse över tid

Sammanfattning

Denna rapport beskriver utvecklingen av den kommunala hemtjänsten under en 15-årsperiod med hjälp av data från ULF-undersökningarna 1988/89 och 2002/03. Syftet är att få en uppfattning om minskningen av andelen personer med hemtjänst i ordinärt boende är relaterad till förändrade behov bland de äldre. Syftet är också att undersöka om några grupper av äldre blivit särskilt drabbade av det minskade utbudet av hemtjänst. Kan man i så fall för dessa grupper se någon förändring av andelen personer som får hjälp av anhöriga?

I denna studie ingår personer som bodde i det ordinära bostadsbeståndet, det vill säga inte i servicehus eller annat särskilt boende. En lägre andel uppgav att de behövde hjälp med husliga sysslor eller personlig omsorg 2002/03 jämfört med 1988/89. Förändringen gällde både i åldersgruppen 65–79 år och i åldersgruppen 80 år och äldre. Utvecklingen var särskilt markant för män där andelen som behövde hjälp med städning, matinköp, matlagning, tvätt och dusch/bad hade halverats. En liknande trend fanns bland kvinnor, även om minskningen av andelen som behövde hjälp inte var lika stor som bland männen.

En betydande minskning hade skett av andelen personer med hemtjänst mellan de två intervjutillfällena och bland de äldsta, 80 år eller äldre, från 38 procent 1988/89 till 22 procent 2002/03. Hemtjänstens arbete består i stor utsträckning av att ge hjälp med praktiska sysslor i hemmet eller med personlig omsorg. För att studera hur andelen med hemtjänst förändrats bland dem med behov av sådana insatser avgränsades studiegruppen till personer som behövde hjälp med minst en huslig uppgift eller med personlig omsorg (städning, matinköp, matlagning, tvätt, bad/dusch, uppstigning/-läggning, på-/avklädning). Eftersom andelen personer som behövde hjälp i hushållet eller med personlig omsorg minskat mellan de två intervjutillfällena var förändringen av andelen med hemtjänst i denna grupp inte lika stor. En minskning hade skett bland ensamboende kvinnor över 80 år. I denna grupp hade andelen med hjälp från anhöriga ökat.

I en statistisk analys där många faktorer ingår jämfördes sannolikheten att få hemtjänst 1988/89 och 2002/03 när hänsyn tagits till förändringar i studiegruppen avseende ålder, sammanboende/ensamboende, behov av hjälp med husliga sysslor eller personlig omsorg, samt svåra rörelsehinder. Analyserna visar att minskningen av andelen personer med hemtjänst inte kan förklaras av de äldres minskade behov av hjälp i hushållet eller med personlig omsorg, eller som en följd av att de äldres rörelseförmåga förbättrats. Sannolikheten att få hemtjänst har minskat med 30 procent även justerat för förändringar i behov av hemtjänst mellan 1988/89 och 2002/03.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-123-20
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00