/
/

Personligt ombud – på klientens uppdrag - Förhandlare och gränsöverskridare

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera utvecklingen av personliga ombuds yrkesroll.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera utvecklingen av personliga ombuds yrkesroll. De studerade verksamheterna är personliga ombuds verksamhet i Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län. Studien bygger på intervjuer med samtliga personliga ombud, intervjuer med ett urval av klienter och ledamöter i ombudsverksamhetens ledningsgrupper, dagboksanteckningar från ombud och observationer från ledningsgruppernas möten.

Personliga ombud arbetar på två nivåer: en individuell nivå där deras funktion är att hjälpa klienter att få mer kontroll över sin vardag (empowerment) genom att till exempel se till så att vård, stöd och omsorgsinsatser samordnas. Ombuden arbetar också på en strukturell nivå med att upptäcka och rapportera så kallade systemfel till Socialstyrelsen och till sin ledningsgrupp.

En utgångspunkt i denna studie är att yrkesroller utvecklas i samspel med det omgivande samhället. Klienterna och den problematik de önskar få hjälp med är särskilt avgörande för hur ombudens individuella uppdrag formas. Klienterna utsätts för tre övergripande problem; fattigdom, brister i bemötande och bristande samordning av stöd. Flertalet klienter lever med svåra livsvillkor på en alltför låg levnadsnivå och har därför svårt att försörja sig. Hemlöshet är ett vanligt förekommande problem i samtliga tre län. Klienterna blir inte insläppta som klienter hos socialtjänsten, psykiatrin, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, och får därför inte del av de resurser som de har rätt till. Klienterna uppger att de ofta blir dåligt bemötta, utsätts för kränkningar både på en strukturell nivå, till exempel att ständigt vara utsatt för bedömningar för att få sina behov tillgodosedda, och på individuell nivå i direkta möten med tjänstemän. Det stöd som psykiskt funktionshindrade människor behöver åligger det flera myndigheter att tillgodose. Stödet måste samordnas för att inte bli till problem för den enskilde. Tjänstemännen från myndighetsorganisationerna antar ofta ett snävt verksamhetsperspektiv och ser inte klientens problematik i sin helhet.

Personliga ombud har tre särdrag som skiljer dem från andra yrkesgrupper: De står på klientens sida och arbetar på klientens uppdrag, de är förhandlare och de är gränsöverskridare. Klienterna uppger entydigt att det som är speciellt med personliga ombud är att de står på deras sida och inte företräder en organisation som andra tjänstemän gör. Ombuden måste vidare vara gränsöverskridande i sin arbetsmetod för att tillförsäkra sina klienter hjälp. Ombuden får alla möjliga typer av uppdrag, som ofta involverar flera myndigheter och det finns ingen annan funktion som definierar uppdraget som sitt ansvar. I ombudets yrkesfunktion är den viktigaste uppgiften att förhandla. Ombuden förhandlar med myndigheters tjänstemän om tillträde för sina klienter, vilket betyder att de talar för sina klienter så att myndigheten kan känna igen klientens problem och ge klienten rätt till stöd. Ombuden förhandlar för att upprätta klientens medborgerliga rättigheter, såsom grundläggande försörjning, bostad och rättssäkerhet.

Personligt ombuds arbetsmetoder hämtar influenser både från medicinskt, individuellt orienterade metoder och från empowermentinriktade metoder med fokus på strukturella förändringar.

Personliga ombud uppger att det strukturella uppdrag de har att upptäcka och rapportera så kallade systemfel är beroende av ledningsgrupperna. Det är genom ledningsgruppens engagemang, kompetens och ansvar för stödet till människor med psykiska funktionshinder som systemfel kan åtgärdas. Personligt ombud har i kontakten med ledningsgruppen ett specifikt mandat att föra fram systemfel. Detta mandat ger också en ny dimension till klientrollen. Klienten får genom ombudet tillgång till makten i ett forum där företrädare för myndighetsorganisationerna sitter. Detta kan på sikt bidra till en förändring av de strukturella hinder som klienterna ständigt möter och som denna utvärdering har visat på: Klienterna får inte del av samhällets resurser i rimlig utsträckning. Denna utvärdering visar att med stöd av personligt ombud kan de få upprättelse.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-123-15
Format: Broschyr
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 68 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00