/
/

Personligt ombud i Mellansverige – ledningsgrupperna och deras arbete

Sammanfattning

Regeringen beslutade år 2000 om statsbidrag till kommunerna för verksamhet med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. För närvarande utgår 90 miljoner kronor/år i statsbidrag.
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidraget.

Målgruppen är mellan 4.500 och 9.000 personer i åldersgruppen 18 år och äldre i riket som har psykiska funktionshinder med långvarigt socialt handikapp samt komplexa behov av vård, stöd och service och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård, den specialiserade psykiatrin m fl myndigheter.

Denna rapport redovisar den utvärdering av ledningsorganisationen för personliga ombud som har genomförts av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, på uppdrag av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland, Västmanland och Örebro.

Utvärderingen ska ge kunskap om hur ledningen för verksamheten med personliga ombud har fungerat och kan utvecklas. Den bygger på intervjuer med ledningsgrupperna, enkätundersökning, studium av styrdokument och diskussioner med företrädare för ledningsgrupperna om hur resultat skall tolkas och verksamheten utvecklas. Rapporten har en beskrivande del, en analyserande del och en förslagsdel. Den bygger på de frågeställningar som låg till grund för utvärderingen.

Tre huvuduppfattningar kan urskiljas om hur ledningsgrupperna uppfattade sina insatser och framtida uppgifter under utvärderingen. En är att ledningen inte fungerar på ett tillfredställande sätt. En annan är att ledningen har funnit sina former och arbetar med rätt saker. Den tredje är att ledningen befinner sig i en brytningstid mellan att starta verksamheten och att övergripande styra och utveckla den. Flera ledningsgrupper säger att man är på väg in i den nya rollen. Den dominerande uppfattningen är att ledningsfunktionens innehåll och arbetssätt måste utvecklas om den ska finnas kvar. Vidareutveckling handlar om att göra det lokala uppdraget tydligt, att prioritera verksamhetens resurser, identifiera och eliminera systemfel, att pröva vilken legitimitet som ledamöter i en ledningsgrupp behöver samt att se över vilka huvudmän som bör ingå i ledningsgruppen.

Enkäten var riktad till ledamöter i samtliga ledningsgrupper, sammanlagt 90 personer. Svarsfrekvensen uppgår till 84 procent. Resultaten pekar bl.a. på att ledningsgrupperna behöver utveckla både det lokala nätverksarbetet och de långsiktiga systemförändrande uppgifterna samt att stärka den lokala politiska förankringen i frågan. Ledningsgrupperna behöver också stöd för sin egen kompetensutveckling.

I analysen diskuteras bl.a. effekter beroende på målgruppens storlek, behov av lokala nätverk, hur val av metoder kan motverka systemförändringar, huvudmannaskapets betydelse, behovet av en politisk förankring lokalt, övergång från en huvuduppgift till en annan för ledningsgrupperna samt hur ledningsgruppen ska byggas för att kunna hantera och utföra sitt uppdrag.

Några av resultaten som utvärderingen givit är att:

 • ledningsgrupperna har lagt grunden för ett fungerande klientarbete
 • ledningsgrupperna har samverkat i första hand med kommuner i samma län och ofta med landstingets psykiatri
 • verksamheterna bedöms regionalt ha fångat in omkring 40 procent av de personer som definieras som personer med psykiska funktionshinder enligt Meddelandebladet.
 • den lokala politikens stöd för att utveckla reformen inte är tillräckligt tydlig
 • huvudmannaskapet för verksamheten med personliga ombud bör prövas
 • nätverksarbetet har inte kommit igång mellan de huvudmän som berörs av reformen.

Våra rekommendationer utgår från antagandet att verksamheten når cirka 40 procent av målgruppen. Utifrån detta är vår bedömning att ledningsfunktionen behöver utvecklas. De förändringar vi föreslår är:

 • stärk den lokala politiska förankringen
 • skapa gemensamma resurser och ansvar för de lokala samhällsorganen
 • ge stöd för förändringar som kan utveckla ledningsfunktionens nätverk
 • länsstyrelsen kan stärka den lokala politikens roll
 • bestäm målgruppens storlek
 • höj verksamhetens legitimitet genom att sprida kunskaper och visa på positiva effekter av gjorda insatser
 • se över ledningsgruppens funktioner och befogenheter.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-123-14
Format: PDF
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00