/
/

Reproduktiv hälsa i ett folkhälsoperspektiv

Sammanfattning

  • Födelsetalen i Sverige har växlat mer än i något annat europeiskt land under 1900-talet. Barnafödandet tenderar att vara högt i goda tider, med hög ekonomisk tillväxt, och lågt under dåliga tider. Det genomsnittliga antalet barn som kvinnor föder under sitt liv har däremot legat förvånansvärt konstant kring två barn per kvinna.
  • För både kvinnor och män är det numera viktigt med arbete och inkomst innan man planerar barn. Under 1990-talets lågkonjunktur sjönk barnafödandet främst bland kvinnor med svag förankring på arbetsmarknaden. Under 2000- talet ökar barnafödandet igen.
  • Totalt utförs mellan 30 000 och 35 000 aborter årligen i Sverige. Denna nivå har varit relativt oförändrad sedan nuvarande abortlag infördes 1975. Förändringar i aborttalen följer förändringar i födelsetalen, dvs. båda ökar eller minskar under samma tidsperioder
  • Födelsetalen bland tonåringar har sjunkit kontinuerligt under de senaste 30 åren och är i ett västerländskt perspektiv mycket låga. Andelen tonåringar som vid en graviditet väljer att göra abort har under senare år successivt ökat.
  • Andelen kvinnor som är barnlösa har minskat successivt under 1900-talet. Generationen kvinnor födda på 1940-talet hade den lägsta andelen barnlösa, nämligen 11 procent. Andelen har sedan ökat något och är 14 procent bland kvinnor födda 1959.
  • I dag är provrörsbefruktning den vanligaste behandlingsmetoden för alla typer av barnlöshet. Med tanke på påfrestningen, belastningen på sjukvården och att endast 25 procent av behandlingarna leder till graviditet är det särskilt angeläget att satsa på förebyggande av infertilitet.
  • Klamydia ökar bland ungdomar. De skyddar sig i högre grad mot oönskade graviditeter än mot könssjukdomar. Att förebygga sexuellt överförbara infektioner är lika angeläget som födelsekontroll, när barnafödandet föregås av en allt längre period av aktivt sexualliv.
  • Hittills har spridningen av hiv i Sverige kunnat hållas under god kontroll, trots att hiv ökat dramatiskt bl.a. i Baltikum och Ryssland. Nya fall av hiv kommer framför allt från invandrade personer från högriskområden. Eftersom andra könssjukdomar ökar i gruppen män som har sex med män, finns en risk för att även hiv kommer att öka i denna grupp. Personer som i dag få en hiv-diagnos har smittats för ett till tio år sedan.
  • Den medicinska säkerheten under graviditet och förlossning är mycket hög med kvalificerat omhändertagande av komplikationer och avvikelser. Utgången av graviditeter och förlossningar är god, trots att det inte så sällan uppstår komplikationer som kräver extra uppmärksamhet och medicinska insatser.
  • Många slutar att röka i samband med graviditet; i graviditetsvecka 8–12 rökte 10 procent, jämfört med 20 procent tre månader före graviditeten. De flesta gravida slutar helt att dricka alkohol under graviditeten. En tredjedel fortsätter att dricka, men i måttliga mängder. Missbruk av alkohol bland gravida är sällsynt och ofta ett dolt problem när det förekommer.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-112-5
Format: POD
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00