/
/

Bedömning av ett barnavårdsärende – en studie i fem länder

Sammanfattning

Den här rapporten redovisar resultaten av en undersökning i fem länder med målet att beskriva och jämföra det sociala arbetet med barn. Forskare i Danmark, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA (Texas) har genomfört studien med hjälp av ett och samma datainsamlingsinstrument – där man utifrån korta historier, så kallade vinjetter, ställde frågor som rörde bedömningar i ett barnavårdsärende.

Ett klassiskt problem när man jämför olika kulturer är om det är möjligt att jämföra olika begrepp och handlingssätt. Vissa forskningstraditioner hävdar att en jämförelse inte är möjlig eftersom den sociala verkligheten har specifik innebörd och relevans för de människor som delar den och att denna innebörd är olika i olika kulturer.

I den här studien har vi valt att utgå från att vissa delar av världen, till exempel den industrialiserade delen, blir allt mer lika. I takt med en tilltagande globalisering blir en del kulturers sätt att leva och de sociala omständigheterna allt mer lika även om vissa skillnader består.

Globaliseringen innebär också att information om hur andra lever är mer tillgänglig. Begreppen betyder i tilltagande grad samma sak och det blir lättare förstå vad som skiljer samma begrepp åt i olika kulturer.

När sociala företeelser blir mer lika i olika kulturer blir det också meningsfullt att söka efter olikheter och vad som är unikt för de olika kulturerna.

Denna studie berör dock inte enbart skillnader och likheter mellan länder. Flera tidigare studier har visat att socialarbetare inom ett land bedömer ett givet fall på olika sätt. Det finns därför anledning att även studera om det finns samstämmighet inom respektive land i bedömningen av ett barnavårdsärende.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-112-2
ISBN: 91-7201-912-3
Format: Bok
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 85 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn som far illa