/
/

Barn och unga - insatser år 2003

Sammanfattning

Statistiken över socialtjänstens insatser för barn och unga ingår i Sveriges officiella statistik. Sedan 1994 är Socialstyrelsen ansvarig myndighet för statistiken över socialtjänstens insatser för barn och unga. Statistiken innehåller de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen förkortad SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen förkortad LVU.

Följande heldygnsinsatser ingår i denna statistik:

  • Vård med placering utanför det egna hemmet enligt SoL
  • Vård med placering enligt LVU
  • Omedelbart omhändertagande enligt LVU

De öppenvårdsinsatser som ingår har delats in i följande insatstyper:

  • Strukturerade öppenvårdsprogram enligt SoL
  • Behovsprövat personligt stöd enligt SoL
  • Kontaktperson/-familj enligt SoL
  • Kontaktperson eller behandling i öppna former enligt LVU

De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte. Insatser till barn och unga som ges på grund av funktionshinder ingår inte heller i denna statistik. De senare återfinns i statistikpublikationerna Funktionshindrade personer – insatser enligt LSS år 2003 och Funktionshindrade personer år 2003. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Statistiken baseras på två totalundersökningar av barn och unga som har berörts av de insatser Socialstyrelsen efterfrågar. I den ena insamlas uppgifter om heldygnsinsatser på individnivå och i den andra uppgifter om öppenvårdsinsatser på mängdnivå. De insamlade uppgifterna avser hela året och i vissa fall den 1 november.

Heldygnsinsatser
Antal barn och unga med heldygnsinsatser

Under 2003 påbörjade ungefär 6 900 barn och unga heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU. Av dem var cirka 4 700 barn och unga nytillkomna, dvs. de hade inte varit föremål för någon av de redovisade heldygnsinsatserna under föregående fem år. Den 1 november var knappt 15 000 barn och unga föremål för heldygnsinsatser. Närmare 20 000 barn och unga var någon gång under 2003 föremål för heldygnsinsatser.

Antal barn och unga fördelade efter olika heldygnsinsatser

Enligt samtliga mått var vård enligt SoL den insatstyp som flest barn berördes av 2003. Av de knappt 15 000 barn och unga som var föremål för heldygnsinsats den 1 november hade ungefär 10 400 vård med stöd av SoL, cirka 4 300 barn och unga fick vård enligt LVU och cirka 200 barn och unga var omedelbart omhändertagna enligt LVU.

Antal barn och unga fördelade efter olika placeringsformer

Familjehem var den vanligaste placeringsformen bland barn och unga med vård enligt SoL eller LVU den 1 november 2003. 75 procent av de SoLvårdade och 66 procent av de LVU-vårdade barnen var familjehemsplacerade den dagen.

Hem med särskild tillsyn enligt LVU, så kallade 12 § hem, var betydligt vanligare bland de barn och unga som var omedelbart omhändertagna enligt LVU än för dem som var placerade för vård. Av de omedelbart omhändertagna den 1 november 2003 var 25 procent placerade på hem med särskild tillsyn jämfört med 10 procent av de LVU-vårdade och 1 procent av de barn och unga som vårdades enligt SoL.

Öppenvårdsinsatser
Antal barn och unga med öppenvårdsinsats den 1 november

Ungefär 28 000 barn och unga hade en eller flera av de redovisade öppenvårdsinsatserna den 1 november 2003. Öppenvårdsinsatser var vanligast bland 13–17-åringarna. I denna åldersgrupp hade 17 barn per 1 000 beslut om öppenvård den 1 november jämfört med 11 per 1 000 barn i åldern 0–12 år och 18–20 år.

Antal barn och unga fördelade efter olika öppenvårdsinsatser

Av de tre SoL-insatserna var kontaktperson/-familj den öppenvårdsinsats som flest barn och unga berördes av 2003. Cirka 23 000 barn och unga fick sådan insats någon gång under året. Ungefär 20 000 barn och unga fick behovsprövat personligt stöd och cirka 5 700 var någon gång under 2003 föremål för strukturerade öppenvårdsprogram.

Bland de yngre barnen, 0–12 år, var kontaktperson/-familj vanligast, medan de äldre ungdomarna, 18–20 år, i större utsträckning fick personligt stöd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-9
ISBN: 91-7201-887-9
Format: POD
Antal sidor: 121
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj