/
/

Familjerätt år 2003

Rapporten innehåller statistik om kommunernas insatser inom familjerätten år 2003.

Sammanfattning

Det familjerättsliga arbetet inom socialtjänsten regleras genom socialtjänstlagen (SoL) och Föräldrabalken (FB). Arbetet omfattar olika typer av utredningar och ärenden. De förändringar som gjorts i FB under de senaste decennierna har satt barnets intressen i förgrunden och även stärkt barnets rättsliga ställning.

Under år 2003 föddes sammanlagt 99 157 barn i riket. Av dessa föddes 56 procent i familjer, där föräldrarna inte var gifta med varandra. För sammanlagt 55 060 barn fastställdes faderskapet genom bekräftelse år 2003.

I de fall S-protokoll upprättats (för närmare 50 000 barn) har gemensam vårdnad anmälts för 97 procent av barnen, samma procenttal som för år 2002. I ärenden där MF-protokoll upprättats har gemensam vårdnad anmälts för 59 procent av barnen dvs. nästan samma nivå som året innan. Äprotokoll upprättades i 116 fall, en minskning med nästan 24 procent sedan 2002. I 145 ärenden fastställdes faderskapet genom dom, en minskning med 23 procent jämfört med år 2002.

Antalet barn vars föräldrar var föremål för samarbetssamtal var 20 477, en ökning med cirka 2 procent jämfört med 2002. Cirka 15 300 samarbetssamtal avslutades under året. Jämfört med år 2002 minskade antalet barn i ärenden som tingsrätten remitterat för snabbupplysning med knappt 7 procent.

Antal barn i utredning om vårdnad, boende och/eller umgänge var 6 484, en minskning med cirka 2 procent jämfört med 2002.

Antalet medgivandeutredningar var 1 863, en minskning med knappt 6 procent. Nyhet för år 2003 är att även antalet avslag har samlats in. Dessa uppgick till drygt 1 procent (20 ärenden). Av dessa överklagades 10 ärenden till länsrätten. Under 2002 lämnade socialnämnderna yttrande om adoption till domstol för 159 barn födda i Sverige. Huvuddelen av dessa adoptioner avsåg styvbarnsadoption.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-6
ISBN: 91-7201-869-0
Format: POD
Antal sidor: 102
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00