/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, 2004 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt bistånd

Sammanfattning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under första kvartalet 2004. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå. Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner utom Heby kommun.

Ekonomiskt bistånd under det första kvartalet 2004

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd uppgick till knappt 2,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med närmare sex procent jämfört med första kvartalet 2003. Kostnaderna har sedan andra kvartalet 1997, då de var som högst, minskat med 35 procent.

• Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive flyktingar, ökade i samtliga län förutom Kalmar län jämfört med första kvartalet 2003.

• Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till knappt 309 miljoner kronor, vilket var sex procent högre än samma kvartal året innan. Kostnaderna för flyktingar har minskat med 66 procent sedan första kvartalet 1995, då den nuvarande mätserien påbörjades.

• Av de 214 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 110 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar under första kvartalet, vilket är en ökning med 25 kommuner jämfört med första kvartalet 2003. Den andel av flyktingarnas bistånd som utgör introduktionsersättning har stigit från 12 procent tredje kvartalet 1997, då den var som lägst, till 58 procent.

Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnd eller motsvarande i kommunen lämnar kvartalsvis enligt förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-5
ISBN: 91-7201-864-X
Format: POD
Antal sidor: 34
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00