/
/

Funktionshindrade personer 2003 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer yngre än 65 år under år 2003.

Statistiken, som är en del av Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Uppgifterna avser den 1 oktober samt oktober månad 2003 och redovisas per kommun, län och riket. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå.

Sammanfattningsvis visar statistiken följande:

  • Drygt 15 400 personer yngre än 65 år, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2003. Jämfört med år 2000 betyder det att antalet personer med hemtjänst i denna åldersgrupp har ökat med ca 900 personer eller ca 6 procent. Huvuddelen av denna ökning avser personer i åldrarna mellan 45 och 64 år.
  • I förhållande till antalet invånare 0–64 år har antal personer med hemtjänst per 10 000 av befolkningen i denna åldersgrupp ökat från 20 år 2000 till 21 år 2003.
  • Kommunerna har redovisat drygt 457 500 beviljade eller beräknade hemtjänsttimmar för beviljade insatser under oktober månad 2003. Jämfört med samma månad år 2000 är det en ökning med ca 20 procent.
  • Av samtliga personer som var beviljade hemtjänst fick ca 8 procent hemtjänst som huvudsakligen utfördes i enskild regi. Av det totala antalet beviljade/beräknade hemtjänsttimmar som kommunerna redovisat för oktober månad utfördes ca 10 procent av enskild vårdgivare.
  • Drygt 5 200 personer yngre än 65 år bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2003. Det betyder att antalet boende i särskilda boendeformer i denna åldersgrupp har minskat med ca 300 personer jämfört med år 2000. Cirka 78 procent av de boende var i åldern 45–64 år.
  • Cirka 25 procent av samtliga som bodde permanent i särskilda boendeformer 1 oktober 2003 bodde i bostäder som drevs i enskild regi. Motsvarande andel var år 2000 ca 22 procent.
  • Av de drygt 5 200 personer som bodde permanent i särskilda boendeformer hade ca 39 procent 1–1½ rum med kokmöjligheter, wc, dusch eller bad. Den därefter vanligaste bostadstypen var 2 rum med kokmöjligheter, wc och dusch eller bad – ca 27 procent av de boende.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-4
ISBN: 91-7201-855-0
Format: POD
Antal sidor: 120
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder