/
/

Äldre – vård och omsorg år 2003 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning

I denna rapport redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) till personer 65 år och äldre under år 2003.

Statistiken, som är en del av Sveriges officiella statistik, omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag, med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

Statistiken grundar sig på de mängduppgifter som årligen samlas in från landets samtliga kommuner. Ett visst partiellt bortfall förekommer för vilket korrigering gjorts av värden på riks- och länsnivå. Uppgifterna avser den 1 oktober och oktober månad 2003 och redovisas per kommun, län och riket.

Sammanfattningsvis ger statistiken följande resultat:

  • Nära 128 000 ålderspensionärer, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2003. Det betyder att antalet äldre med hemtjänst har ökat med ca 6 procent eller ca 7 100 personer jämfört med förhållandena år 2000. Samtidigt som antalet personer 80 år och äldre med hemtjänst ökat med nära 8 200 har antalet personer med hemtjänst i åldrarna 65–79 år minskat med ca 1 100.
  • Sett i förhållande till antalet invånare i olika åldrar hade ca 4 procent av personer mellan 65 och 79 år hemtjänst och bland personer 80 år och äldre ca 19 procent. I förhållande till hela gruppen 65 år och äldre var det ca 8 procent som hade hemtjänst i ordinärt boende.
  • Kommunerna har redovisat drygt 3 812 700 beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad 2003. Det innebär att antalet beviljade hemtjänsttimmar under oktober månad ökat med ca 6 procent jämfört med år 2000.
  • Av samtliga personer 65 år och äldre som var beviljade hemtjänst fick ca 9 procent hemtjänst som i huvudsak utfördes i enskild regi. År 2000 var motsvarande andel ca 7 procent.
  • Cirka 110 900 äldre bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2003. Det betyder att antalet boende har minskat med ca 7 400 personer eller ca 6 procent jämfört med år 2000. I åldersgruppen 65–79 år har antalet boende minskat med ca 3 800 och bland personer 80 år och
  • äldre med ca 3 600. Av de boende var ca 70 procent kvinnor och ca 79 procent 80 år och äldre.
  • I förhållande till antalet invånare 65 år och äldre har andelen personer i denna åldersgrupp som bodde permanent i särskilda boendeformer minskat från ca 8 till ca 7 procent och i åldersgruppen 80 år och äldre från ca 20 till ca 18 procent jämfört med år 2000.
  • Av samtliga permanent boende i särskilda boendeformer bodde ca 13 procent i bostäder som drevs i enskild regi. Motsvarande andel år 2000 var ca 11 procent.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-3
Format: POD
Antal sidor: 152
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 104 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre