/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–3, 2004 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under tredje kvartalet, samt för de tre första kvartalen 2004. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå.

Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner. I och med att äldreförsörjningsstödet infördes 1 januari 2003 förväntas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd minska.

Tredje kvartalet 2004

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

  • Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till 2,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med knappt fem procent jämfört med tredje kvartalet 2003. Kostnaderna har sedan andra kvartalet 1997, då de var som högst, dock minskat med knappt 39 procent.
  • Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive flyktingar, ökade i samtliga län förutom Hallands län, Skåne län och Värmlands län jämfört med tredje kvartalet 2003.
  • Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till 290 miljoner kronor, vilket är knappt tio procent lägre än för tredje kvartalet 2003. Kostnaderna för flyktingar har minskat med 69 procent sedan första kvartalet 1995, då den nuvarande mätserien påbörjades.
  • Av de 211 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 113 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar under tredje kvartalet, vilket är 17 kommuner fler än under tredje kvartalet 2003. Den andel av flyktingarnas bistånd som utgör introduktionsersättning har stigit från 12 procent tredje kvartalet 1997, då den var som lägst, till 55 procent. De tre första kvartalen 2004 Samtliga jämförelser görs i fasta priser.
  • Under de tre första kvartalen 2004 utbetalades ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning med sammanlagt 6,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med fem procent jämfört med motsvarande period förra året.

  • Ungefär 906 miljoner kronor utgick i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under årets nio första månader. Det är en minskning med knappt sex procent jämfört med det belopp som utbetalades under motsvarande period 2003.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-11
Format: PDF
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00