/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1–2, 2004

Sammanfattning

Inledning

I denna publikation redovisas kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd och statens kostnader för introduktionsersättning och ekonomiskt bistånd till flyktingar under andra kvartalet, samt för de två första kvartalen 2004. Statistiken syftar till att kvartalsvis ge en snabb belysning av det utbetalda ekonomiska biståndet på läns- och kommunnivå. Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utländska medborgare redovisas separat. En orsak till särredovisningen är att staten ersätter kommunerna för utbetalningar till flyktingar. Denna uppdelning gör det möjligt att visa de kommunala ekonomiska biståndskostnaderna. Redovisningen bygger på insamlade uppgifter från samtliga kommuner förutom Tanums kommun.

Andra kvartalet 2004

Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

 • Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning uppgick till drygt 2,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med ungefär fem procent jämfört med samma period 2003.
 • Det utbetalda beloppet för ekonomiskt bistånd exklusive flyktingar, ökade i samtliga län förutom i Örebro län, jämfört med samma period 2003.
 • Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar uppgick till drygt 306 miljoner kronor, vilket är ungefär 9 procent mindre än för samma period 2003. Kostnaderna för flyktingar har minskat
  med 67 procent sedan mätserien började 1995.
 • Av de 213 kommuner som redovisade kostnader för flyktingar betalade 112 kommuner ut introduktionsersättning till flyktingar under andra
  kvartalet. Introduktionsersättningen utgjorde cirka 57 procent av flyktingarnas totala bistånd.

De två första kvartalen 2004 Samtliga jämförelser görs i fasta priser.

 • Under de två första kvartalen 2004 utbetalades ekonomiskt bistånd inklusive
  introduktionsersättning med sammanlagt 4,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med drygt fem procent från motsvarande period
  2003.
 • Ungefär 615 miljoner kronor utgick i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under årets sex första månader. Det är enminskning med drygt 5 procent jämfört med det belopp som utbetalades
  under motsvarande period 2003.

Korrigering:

Tabell 1 sid 25, tabell 1 sid 34, tabell 2 sid 36 samt tabell 2 sid 45 uppdaterade 2004-09-07. Exceltabeller korrekta.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-10
ISBN: 91-7201-889-5
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00