/
/

Amning av barn födda 2002

Denna publikation presenterar statistik över amning av barn födda 2002. Statistiken ingår sedan 1993 i Sveriges officiella statistik och ger en bild av amningsvanorna i landet.

Sammanfattning

Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt som amningen ger förstärks barnets trygghet. Bröstmjölken har också ett idealiskt näringsinnehåll, och flera studier har visat lägre infektionsfrekvens hos ammade barn jämfört med flaskuppfödda barn. Det är också ovanligt med allergier hos bröstbarn.

Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta förlossningarna i Sverige i hemmen. När sjukhusförlossningarna blev allt vanligare började amningsfrekvensen sjunka. Nedgången fortgick ända fram till början av 1970-talet då det inträffade en stark attitydförändring i samhället, vilken på bred front förde fram amningens stora både sociala och medicinska värde. Resultatet blev en kraftig uppgång av amningsfrekvensen fram till mitten av 1980-talet. Därefter tycks en stagnation, och till och med en viss minskning, ha inträffat. Nedgångsperioden blev dock kort och från början av 1990-talet har åter amningsfrekvensen stigit. Denna ökning sammanfaller till stor del med en förnyad aktualisering av amningsstödjande åtgärder (Baby Friendly Hospitals Initiative, BFHI), som startades på initiativ av UNICEF och som drivits framgångsrikt i Sverige, till att börja med på förlossningssjukhusen men sedermera också inom mödra- och barnhälsovården.

I ett internationellt perspektiv är amningsfrekvensen i Sverige hög. Vid en veckas ålder ammades över 98 procent av barnen födda 2002, och vid två månaders ålder ammades fortfarande nästan 92 procent helt eller delvis. Det finns dock ganska stora regionala skillnader. I Vadstena gick amningsfrekvensen ner från 100 procent vid en veckas ålder till 78 procent vid två månaders ålder, medan det i Boxholm ammas lika många barn vid en veckas ålder som vid två månaders ålder (97,8 procent). Amningsfrekvensen var högst på Gotland och Jämtland, där 98,7 procent av barnen ammades helt eller delvis vid en veckas ålder. I Sverige ammades nästan 73 procent av barnen vid sex månaders ålder. Vid samma tidpunkt ammades 87 procent av barnen i Töreboda medan endast 33 procent av barnen i Norberg ammades.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-42-6
ISBN: 91-7201-909-3
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00