/
/

Assisterad befruktning 2001

Sammanfattning

Assisterad befruktning är ett samlingsnamn för de olika metoder som finns att sammanföra spermier och ägg i syfte att hjälpa ett infertilt par att få barn. Den vanligaste metoden har hittills varit provrörsbefruktning (in vitro-fertilisering, IVF) men även andra metoder förekommer. I de fall mannen konstaterats vara helt steril kan givarinsemination (spermier från en donator) vara en tänkbar behandlingsform. Under perioden 1991–1993 förbättrades behandlingsresultaten gällande IVF successivt. Därefter har de legat relativt oförändrade. Detta beror sannolikt på en övergång från att tidigare i regel ha överfört högst tre ägg till att senare överföra högst två ägg vid varje behandlingstillfälle.

Gällande IVF har under perioden 1991–2001

  • antalet fullbordade behandlingar med överförande av färska befruktade ägg ökat från ca 2 700 till ca 7 100 per år
  • antalet återföranden av övertaliga frysta/tinade befruktade ägg har ökat från ca 250 till knappt 1 500.
  • medelantalet befruktade ägg som återförts vid varje behandlingstillfälle har minskat från 2,7 till 1,9.
  • Totala antalet inträffade graviditeter efter återförande av färska och frysta/tinade befruktade ägg ökat från ca 750 till ca 2 600 per år
  • var femte graviditet lett till missfall före 20 fullbordade graviditetsveckor
  • en minskning skett av utomkvedshavandeskapsfrekvensen från 4,8 till under 1,7 procent
  • flerbördsfrekvensen vid förlossning sänkts från 32 till drygt 20 procent under de senaste två åren
  • antalet levande födda barn efter samtliga behandlingar ökat från 712 till 2 519
  • andelen kvinnor som fått barn ökat från 17 till 25 procent per återförande av färska befruktade ägg, medan samma resultat efter återförande av frysta/tinade ägg har varierat mellan 13 och 18 procent.
Verksamheten gällande givarinseminationer är betydligt mindre omfattande. Under perioden 1989–2001 har mellan ca 300 och 1 000 inseminationer genomförts per år vilket har resulterat i att det fötts mellan 26 och ca 90 barn per år.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-42-4
ISBN: 91-7201-858-5
Format: POD
Antal sidor: 60
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 81 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00