/
/

Skador och förgiftningar i sluten vård 1998-2002

Sammanfattning

Socialstyrelsens patientregister har funnits i olika former och med olika benämningar sedan 1960-talet. Heltäckande, d v s omfattande all sluten offentlig sjukvård, har registret varit sedan 1987. Under perioden 1998–2002 har diagnosuppgifter och uppgifter om yttre orsak till sjukdom och död rapporterats enligt Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, en svensk version av Världshälsoorganisationens International Classification of Diseases, 10:e revisionen (ICD10). I denna publikation redovisas statistik över antalet personer som vårdats med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker eller har registrerats med uppgift om yttre orsak till sjukdom och död under perioden 1998–2002. Det är en delmängd av den information som finns i patientregistret. De variabler som publiceras är yttre orsak till sjukdom och död (på avsnittsnivå och som treställig kod), diagnoser (på avsnittsnivå och som treställig diagnoskod), kön, ålder och hemlän. Bortfallet för huvuddiagnos ligger omkring en procent per år. För kön och ålder rör sig bortfallet om bråkdelar av promille medan det för hemortslän uppgår till ett par promille. Kvalitetsmässigt är yttre orsak till sjukdom och död problematiskt. Bortfallet i denna variabel uppgår till mellan 2,6 och 11,8 procent per år men är dock koncentrerat till ett fåtal landsting. En minskning ses under de senare åren. Då utvecklingen tolkas, måste det minskade bortfallet uppmärksammas, då det kan vara en orsak till en eventuell trendökning. Totalt har antalet utskrivna personer med huvuddiagnos skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker minskat under femårsperioden från 117 000 till 114 000 per år. På motsvarande sätt har antalet personer med angiven yttre orsak till sjukdom och död ökat från 123 000 till 132 000. En förklaring till att fler personer vårdats med yttre orsak till sjukdom och död än med skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som huvuddiagnos är att denna kod även kan anges när skadan eller förgiftningen behandlats som bidiagnos. En viss del av ökningen kan förklaras av ett minskat bortfall under perioden. Förändringar i vårdutnyttjande över tiden kan ha flera orsaker. Antalet skadade eller förgiftade i befolkningen kan öka eller minska, behandlingsideologi, ny teknik för diagnostik och behandling kan utvecklas och organisationen kan ändras. Under den aktuella perioden har många nya medicinska åtgärder och behandlingsprinciper införts och fått fotfäste i sjukvården. Sjukvårdsorganisationen har genomgått stora strukturomvandlingar, sjukhus har lagts ner eller slagits samman och tillgången till slutenvårdsplatser har minskat på många håll. Förändringar av det senare slaget förklarar sannolikt en del av de upp- och nedgångar som här redovisas för vissa typer av skador, förgiftningar och yttre orsaker. En annan orsak kan vara demografiska förändringar. Bland yttre orsaker som i olika utsträckning ökat i omfattning inom den slutna vården finns bland annat transportolyckor med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik, kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället, sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död, avsiktligt självdestruktiv handling samt exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer.

De yttre orsaker som minskat i omfattning är bland annat fallolyckor samt förgiftningsolyckor och exponering för farliga ämnen. Bland huvuddiagnoserna skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker som ökat i omfattning finns bland annat fraktur på övre extremitet, annan intrakraniell skada utan fraktur samt skallfrakturer. Motsvarande minskning kan ses bland hjärnskakningar, fraktur på nedre extremitet samt fraktur på halsens och bålens ben.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-42-2
ISBN: 91-7201-868-2
Format: POD
Antal sidor: 173
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00