/
/

Missbildningsregistrering 2003

Sammanfattning

Under 2003 har totalt 1 550 barn, 15,6 per 1 000 födda, rapporterats till det svenska missbildningsregistret. Detta är något fler än 2002 då 14,6 barn per 1 000 födda rapporterades.

Ingen förändring av missbildningsprevalensen (missbildningsförekomsten) eller andelen multipelt missbildade barn/foster har observerats under året. Antalet rapporterade graviditeter som avbröts p.g.a. fosteravvikelser ökade under 2003 till 419 jämfört med 380 för 2002. Den helt dominerande diagnosen vid avbrytande av graviditet var kromosomavvikelser.

Vid flera allvarliga missbildningstillstånd utgör de graviditeter som leder till avbrytande en mycket stor del, 43 till 97 procent, av det totala antalet fall. I stort sett samtliga rapporterade fall av anencefali och 44 procent av ryggmärgsbråcken var avbrutna graviditeter. En kontinuerlig minskning av antalet födda barn har observerats sedan 1975 och samtidigt har en ökning av antalet avbrutna graviditeter med ryggmärgsbråck noterats.

Någon minskning av antalet födda barn med Downs syndrom över tid har inte observerats. Förklaringen till detta är att medelåldern för kvinnor som föder barn har ökat från 26,5 år 1973 till 30,6 år 2003. Sedan 1978 har andelen kvinnor som var 35 år eller äldre när de fick barn ökat från 7 procent till knappt 20 procent 2003.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-42-11
ISBN: 91-7201-914-X
Format: POD
Antal sidor: 41
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register