/
/

Glimtar av barn från vårdnads-, boende- och umgängesdomar 1999 respektive 2002

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen följt upp 1998 års förändringar i föräldrabalken. Detta har gjorts genom en sammanställning av samtliga domar som rörde vårdnad, boende och/eller umgänge för år 1999 och 2002.

Sammanfattning

Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att följa upp 1998 års förändringar i föräldrabalken. Av denna orsak begärdes alla domar in som meddelats efter huvudförhandling och som rörde vårdnad, boende och/eller umgänge år 1999 och 2002. Antalet mål var 661 respektive 505 (reservation för okänt bortfall). I genomsnitt rör det sig om 1,6 barn per mål. I rapporten redovisas mål med 1068 barn år 1999 och 786 barn år 2002. Fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn båda åren. De flesta barnen var mellan fyra och tolv år gamla.

Fakta har tagits fram, t.ex. typ av tvist och hur domstolen dömde. Var tionde dom slumpades sedan ut. I detta urval har omsorgsförmåga, samarbetsförmåga, barnperspektiv m.m. bedömts. Allt material har därefter sammanställts.

I nästan tre fjärdedelar av målen var vårdnaden huvudfrågan. Mammorna fick ensam vårdnad om 43 respektive 44 procent av barnen de båda åren. Andelen barn som papporna fick ensam vårdnad om var 15 respektive 10 procent. Domstolen beslutade om gemensam vårdnad mot en förälders vilja i nästan hälften av målen. Härvid beslöts att barnen skulle bo hos mammorna i ungefär två tredjedelar av fallen. För ett litet antal barn beslutades att de skulle bo växelvis.

Umgänget berörs för knappt en tredjedel. Beslut om att ogilla yrkande om umgänge fattades i åtta procent av målen vartdera året och det rörde oftast umgänget mellan pappor och barn. Inte sällan har våld och hot förekommit. Barnens vilja är i dessa fall en viktig faktor, även när de är yngre än tolv år. Övervakat umgänge, umgänge med inskränkning, eller kontaktperson vid hämtning/lämning berör 11–15 procent av alla barnen. När föräldrar flyttar, så att det blir långa avstånd mellan dem, kan umgänget bli komplicerat. I några fall ska barnen skifta mellan två förskolor i samband med växelvis boende.

Kritik riktas ibland i domarna mot socialtjänstens vårdnadsutredningar. Den rör kvaliteten på dokumentationen respektive objektivitet och skicklighet i genomförandet av själva utredningen, speciellt när ställningstagande har gjorts.

Föräldrarnas omsorgsförmåga har bedömts vara nedsatt i nästan hälften av målen. För papporna rör det sig ofta om våld enligt dom eller polisanmälan, för mammorna om psykisk ohälsa eller umgängessabotage. Barnets situation väcker oro när omsorgsförmågan är nedsatt hos båda föräldrarna. När det gäller samarbetsförmåga, är det vanligt att den brister hos båda föräldrarna.

I cirka en femtedel av domarna framkommer barnets inställning tydligt. I hälften av målen redovisas inte barnets åsikt, vilja eller önskemål alls och det framgår inte om t.ex. vårdnadsutredare har haft kontakt med barnet.
Det finns indikationer på att intentionerna i 1998 års reform fått avsedda effekter. Antalet tvistemål som avgörs i domstol minskar. I knappt hälften av målen döms till gemensam vårdnad mot en förälders vilja, ibland även när våld förekommit och samarbetsproblemen förefaller vara stora. Ett stort problem är att avgöra när det finns fog för framförda anklagelser.

Många vårdnadsutredningar genomförs. Mindre än 15 procent av dessa blir använda i huvudförhandling i tingsrätterna. Kanske har övriga vårdnadsutredningar ändå kommit till nytta i olika ”medlingsprocesser”? Vårdnadsutredarna är de som skulle kunna föra fram barnens röster tydligt. I alltför många domar ”syns” inte barnen. Barnkonsekvensanalyser skulle behöva genomföras systematiskt.

Föräldrar som strider om vårdnaden befinner sig ofta i så svåra kriser att de har svårt att ge barnen tillräcklig omsorg, eller att samarbeta någorlunda bra. Om barnens situation väcker oro, ska barnavårdsutredning öppnas, oberoende av vårdnadsmålet. Slutligen diskuteras vad som kan förändras för att i än högre grad beakta barnens situation.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-131-30
Format: POD
Antal sidor: 38
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj