/
/

Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning - KÄLLA-projektet

Sammanfattning

Flera svenska undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen har visat att det finns brister i kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning, avseende såväl val av läkemedel och hur de kombineras, som behandling vid olika diagnoser. Den mest omfattande läkemedelsanvändningen ses hos dem som är mest sköra och därmed mest känsliga för läkemedel . äldre med demenssjukdom eller flera kroppsliga sjukdomar (multisjuka). Många av dem bor i särskilt boende. Många saknar fast läkarkontakt.

År 2001 genomförde Apoteket en studie av läkemedelsanvändningen hos äldre med dosexepedition på kommunala äldreboenden i Jönköpings län. Resultaten visade att användningen var mycket omfattande, varför man initierade ett projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen, Apoteket AB, Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet samt Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap vid Uppsala Universitet, med syfte att närmare studera läkemedelsanvändningens kvalitet hos äldre ordinärt och särskilt boende.

I denna rapport redovisas resultaten av den första delstudien i projektet. Syftet med studien var att kartlägga läkemedelsanvändningen hos äldre med dosexpedition i särskilt boende (SÄBO), med avseende på:

  • Läkemedelsanvändningens omfattning, totalt och för enskilda läkemedelsgrupper och preparat, samt skillnader i användning med avseende på kön, ålder och boendeform (vanligt sjukhem resp. demensboende).
  • Kvaliteten i läkemedelsanvändningen, mätt med hjälp av de kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelsterapi som nyligen utvecklats av Socialstyrelsen.
  • Medelantalet förskrivare per person och sambandet mellan antalet förskrivare och läkemedelsanvändningens kvalitet.

Ett ytterligare syfte var att utveckla en modell som i framtiden kan användas för att på ett systematiskt och effektivt sätt analysera omfattningen av och kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning i såväl ordinärt som särskilt boende.

Studien baseras på data från Apoteket AB:s ApoDos-databas och omfattade alla individer 65 år och äldre med dosexpedition på kommunala äldreboenden i Jönköpings län. Undersökningen inkluderade totalt 3705 personer, varav 2938 bodde på vanligt sjukhem och 767 på demensboende. Datauttag erhölls i november 2002, från lokala dosapotek och bearbetades i ett specialgjort dataprogram.

I medeltal använde de boende drygt 10 läkemedel per person (10,6 på vanligt sjukhem och 9,4 på demensboende). Användningen av psykofarmaka var mycket hög . 85 respektive 80 procent. Neuroleptika användes av 23 respektive 38 procent. Också användningen av sömnmedel och antidepressiva medel var omfattande. Bland hjärt-kärlläkemededel sågs bl.a. tecken på en ökad användning av beta-receptorblockerare och ACE-hämmare. Analysen med hjälp av kvalitetsindikatorer visade t ex att omkring var femte person använde läkemedel med antikolinerga egenskaper, som är olämpliga för äldre p.g.a. risken för bland annat förvirring. Generellt hade yngre-äldre (65-79 år) mer psykofarmaka och uppvisade större brister i läkemedelsanvändningens kvalitet, än de äldre-äldre (80+). Antal förskrivande läkare per individ korrelerade signifikant till såväl antalet läkemedel som brister i läkemedelsanvändningens kvalitet.

Denna studie är den första att kartlägga läkemedelsanvändningen och dess kvalitet genom datoriserad analys av information från Apoteket AB:s ApoDos-databas. Studien är också den första att använda Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelsterapi i en större population. Sammanfattningsvis bekräftar våra resultat att läkemedelsanvändningen hos äldre i SÄBO är mycket omfattande. Även om det finns tecken på att läkemedelsanvändningen hos äldre till viss del har förbättrats, (t.ex. en ökad användning av betareceptorblockerare och ACE-hämmare) visar studien också att det finns en rad kvalitetsbrister, bland annat en hög användning av läkemedel som kan orsaka förvirring, på såväl demensboende som vanligt sjukhem. Ett särskilt intressant resultat var att det fanns ett samband mellan förekomsten av dessa kvalitetsbrister och antalet förskrivande läkare.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-131-24
Format: POD
Antal sidor: 52
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00