/
/

Det svenska missbildningsregistrets verksamhet juli-december 2003

Sammanfattning

Detta är den preliminära rapporten gällande det svenska missbildningsregistrets verksamhet juli–december år 2003. Denna rapport bygger på inkomna anmälningar till missbildningsregistret samt rapporter om kromosomavvikelser inkomna till Cytogenetiska central-registret, vilka finns inom parentes i tabellerna. Den definitiva årsrapporten beräknas vara klar under hösten år 2004. Anledningen till att det dröjer så pass länge är att anmälningar till missbild-ningsregistret accepteras 6 månader efter födelsen, dvs. fram till den 30 juni 2004.

I denna rapport redovisas och jämförs endast preliminära uppgifter för åren 1999 till 2003. Under perioden juli–december år 2003 har fler barn med missbildningar rapporterats jämfört med samma period 1999 (611 jämfört med 476 barn). Ökningen beror på en förbättrad rapportering och att antalet födda barn ökar. Antal rapporterade avbrutna graviditeter på grund av fostermissbildning har ökat successivt från 152 andra halvåret 1999 till 223 samma period 2003. Ökningen beror på en förbättrad rapportering och den stigande mödraåldern.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-125-5
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register