/
/

Utan helhetssyn ingen primärvård - En studie av ett svårfångat begrepp

Sammanfattning

Socialstyrelsen inbjöd 2002 ett antal av primärvårdens forsknings- och utvecklingsenheter för att söka initiera studier bland annat kring begreppen kontinuitet, tillgänglighet, betydelsen av första kontakt, brett vårderbjudande och helhetssyn. FoU-enheterna i Blekinge och Östergötland påtog sig uppgiften att belysa begreppet helhetssyn.

Syftet med denna studie var att kartlägga distriktsläkares och distriktssköterskors tolkningar av begreppets innebörd och betydelse i den kliniska vardagen. Studien startade med en systematisk litteraturgenomgång och därefter genomfördes sju fokusgruppintervjuer med distriktsläkare och distriktssköterskor i de båda landstingen. Som begrepp introducerades det 1978 i den så kallade primärvårdsutredningen. Vid sökning i ordböcker visar det sig att begreppet inte förekommer i semantisk form men däremot begreppen helhet, holism och syn. Vid sökning i databaserna CINAHL, Medline och PubMed gav sökorden continuity of patient care i kombination med primary health care eller family practice och sökordet trust, arton funna artiklar. Genom litteratursökning framkom att begreppen kontinuitet och tillit är viktiga delaspekter av en helhetssyn i primärvård.

Trots att professionerna sällan använder helhetssyn i sin terminologi är det påtagligt närvarande i deras syn på sitt arbetsinnehåll. I föreliggande studie framkom att både distriktsläkare och distriktssköterskor betecknade primärvården som den disciplin där man möter patienter i alla åldrar och flera generationer, man träffar patienterna många gånger, alla diagnoser förekommer och fallen är osorterade.

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och åtta dimensioner.

Att ha helhetssyn är att inta ett förhållningssätt mera än en arbetsmetod. Det handlar om att göra rätt prioriteringar för just den individen och är viktigare för vissa individer än andra. Enligt de intervjuade var helhetssyn inte något som bara fanns utan både teoretisk kunskap och träning behövdes. Kärnan i allmänmedicin utgörs av helhetssyn och är en viktig motivationsfaktor och det som gör det spännande att vara distriktsläkare eller distriktssköterska.

För både distriktsläkare och distriktssköterskor visade sig helhetssyn vara en mäktig drivkraft, som gör allt annat meningsfullt. Begreppet helhetssyn lever i vardagen och utan helhetssyn ingen primärvård!

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-123-18
Format: POD
Antal sidor: 27
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00