/
/

Bedömning och uppföljning av ungdomar vid HVB-hem – rapport från en pilotstudie

Sammanfattning

Vi vet i dag väldigt lite om vilka resultat man når vid de så kallade HVB-hemmen. Den här pilotstudien har haft som målsättning att undersöka möjligheterna att genomföra en större interventionsstudie om resultaten av verksamheten på dessa hem.

Pilotstudien har genomförts som ett samarbete mellan forskare från IMS och personal HVB-hem. Under hösten 2002 samlades data in om 17 ungdomar som då var placerade i fyra olika HVB-hem. Insamlingen skedde vid tre olika tillfällen: vid inskrivning på behandlingshemmet, vid utskrivning samt vid uppföljning.

De datainsamlingsinstrument som användes var Child Behaviour Checklist (CBCL), Youth Self Report (YSR), Teacher Report Form (TRF), Familjeklimat, Community Oriented Programs Environment Scale (COPES) samt egenkonstruerade formulär. Med undantag från de egenkonstruerade formulären är dessa datainsamlingsinstrument väl utvärderade och standardiserade.

På grund av pilotstudiens begränsade tidsram har vi endast kunnat följa några enstaka ungdomar från inskrivning till uppföljning. Data har däremot samlats in vid samtliga undersökningstillfällen men mestadels för olika individer.

En central frågeställning i pilotstudien var vilken typ av information man får fram med hjälp av datainsamlingsinstrumenten och hur informationen skall tolkas. Både forskare och personal på behandlingshemmen har testat användbarheten av datainsamlingsinstrumenten. Diskussioner om de problem som finns kring det dagliga arbetet med instrumenten och samarbetet mellan forskare och praktiker är viktiga erfarenhet som tas upp i rapporten.

Resultaten pekar på att de datainsamlingsinstrument som provats i pilotstudien fungerar väl och är relativt användarvänliga. Instrumenten kan hanteras av personal på institutionerna och man kan med hjälp av svaren utvinna data som på ett rimligt sätt säger något om förbättring (eller försämring) för ungdomarna under vårdtiden. Personalen anser att ungdomarna inte har några större problem att fylla i formulären förutom vissa ungdomar med kognitiva problem som kan behöva mer stöd.

Ungdomarnas föräldrar ingick som respondenter i undersökningen. Både föräldrar och ungdomar var generellt positiva till att delta i studien. Resultatet visar på vikten av att förankra utvärderingen inom samtliga led i organisationen. Därför är det betydelsefullt att forskare har ett nära samarbete med personalen och visar dem vilka fördelar en utvärdering kan ge. De resultat man får fram med hjälp av instrumenten måste redovisas relativt snabbt efter utvärderingen. Annars finns det stor risk att personalen inte ser fördelarna med att använda instrumenten – något som kan äventyra utvärderingen.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-112-5
ISBN: 91-7201-922-0
Format: POD
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00